Dyskretny urok konsolidacji, czyli Jak korzystać z bocznych ruchów rynku?

4 799

Co możesz zrobić, kiedy cena wejdzie w konsolidację, rozpoczynając ruch w bok wykresu? Jakie sygnały odnośnie przyszłych ruchów ceny możesz „wyczytać” z formacji prostokąta, która rysuje się na wykresie? Kiedy warto otwierać pozycję, a kiedy sobie odpuścić?

Z trendem rosnącym mamy do czynienia wtedy, gdy popyt przewyższa podaż. Trend spadkowy ma natomiast miejsce wówczas, gdy działania sprzedających przeważają nad działaniami kupujących. Kiedy natomiast byki i niedźwiedzie trzymają się mocno, nie generując większych, zdecydowanych, nieraz impulsowych ruchów ceny, zaczyna ona poruszać się przez pewien czas w ograniczonym zakresie.

Prowadzi to niekiedy do powstania formacji prostokąta, który bywa popularnie nazywany konsolidacją. Niedźwiedzie i bycze prostokąty są ogólnie uważane za formację kontynuacji poprzedzającego je trendu, niemniej jednak, w wielu przypadkach działają jako formacja odwrócenia.

W jaki sposób identyfikować wystąpienie takiego prostokąta na wykresie i jak on w ogóle powinien wyglądać?

Fundamenty formacji prostokąta

Prostokąt powstaje na wykresie wtedy, gdy świece odzwierciedlające cenę danego aktywa tworzą co najmniej dwa szczyty i dwa dołki, które znajdują się praktycznie na tym samym poziomie. Rysując na poziomie ich wystąpienia dwie równoległe linie, można połączyć ze sobą wyższe i niższe punkty graniczne ceny, tworząc w ten sposób linie oporu i wsparcia wspomnianego prostokąta.

Czas utrzymywania się ceny w ramach prostokąta może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jeśli ten czas jest krótszy niż trzy tygodnie, bywa uważany za flagę. Zazwyczaj, im dłużej cena analizowanego aktywa spędza w granicach konsolidacji, tym bardziej silne bywa ostateczne wybicie z jej ram.

Byczy prostokąt

byczy prostokąt konsolidacja
formacja byczego prostokąta; źródło: link

Jak pokazano powyżej, aktywo znajduje się w trendzie wzrostowym. Jednak po rajdzie ceny w górę niektóre byki zaczęły zyskiwać i to wywołało pierwszą reakcję sprzedażową na szczycie. Po korekcie ceny, kilku kupujących dołącza do rynku i kupuje w dołku zatrzymując spadek (powstaje pierwszy dołek konsolidacji).

Gdy popyt przewyższa podaż, aktywo próbuje wznowić wzrost. Ale kiedy cena zbliża się do wyznaczonego wcześniej szczytu, uczestnicy rynku ponownie księgują zyski. Połączenie tych dwóch wierzchołków ceny linią prostą tworzy opór prostokąta. Gdy cena spada, kupujący bronią wcześniejszego dołka, a to stanowi wsparcie.

Trudno przewidzieć kierunek wybicia, a cena może wahać się między wsparciem a oporem przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. Z tego powodu lepiej poczekać, aż cena wyjdzie z prostokąta, zanim ostatecznie ujawni swój rzeczywisty sentyment (byczy lub niedźwiedzi).

W powyższym przykładzie cena przełamuje opór zakresu w chwili, gdy popyt przewyższa podaż. Może to spowodować wznowienie trendu wzrostowego.

Niedźwiedzi prostokąt

niedźwiedzi prostokąt konsolidacja
niedźwiedzi prostokąt; źródło:j.w.

Jak pokazano na powyższym przykładzie, cena aktywa znajduje się w trendzie spadkowym, ale gdy cena osiągnie poziom, który zostaje uznany przez traderów za niedowartościowanie, kupujący absorbują podaż i tworzą dołek. Następnie, byki próbują odwrócić kierunek ruchu ceny, aczkolwiek nastroje są nadal negatywne, a uczestnicy rynku sprzedają na zwyżce, tworząc lokalny szczyt.

Gdy cena osiągnie pierwszy dołek, traderzy ponownie kupują, ale niedźwiedzie zatrzymują ożywienie w pobliżu wcześniejszego szczytu. Następnie cena utknie między równoległymi liniami, tworząc prostokąt.

Niedźwiedzi wzór prostokąta kończy się, gdy cena załamuje się i zamyka poniżej wsparcia zakresu. Z reguły prowadzi to do wznowienia trendu spadkowego.

Kontynuacja wzrostów po wyjściu ceny z zakresu konsolidacji

konsolidacja 1
źródło: link

Kurs THETA/USDT znajdował się w trendzie wzrostowym, zanim 30 września 2020 r. napotkał opór w pobliżu 0,80 USD. Z drugiej strony kupujący wkroczyli i zatrzymali korektę w pobliżu 0,55 USD. Następnie cena utrzymywała się między tymi dwoma poziomami do 15 grudnia 2020 r.

Para THETA/USDT wybiła się z formacji prostokąta 16 grudnia 2020 r., co wskazuje, że byki pokonały niedźwiedzie. Zasygnalizowało to wznowienie trendu wzrostowego.

konsolidacja 2
źródło: j.w.

Aby wyznaczyć możliwy wymiar (cel) wybicia ceny z formacji prostokąta, oblicz jego wysokość. W powyższym przypadku wysokość wynosi ona 0,25 USD. Dodaj tę wartość do poziomu wybicia, który w powyższym przykładzie wynosi 0,80 USD. Daje to cel wybicia na poziomie 1,05 USD.

Po długiej konsolidacji, gdy trend wzrostowy zostanie wznowiony, może on znacznie przebić cel, tak jak to miało miejsce w przypadku przedstawionym na powyższym wykresie. Traderzy mogą wykorzystać cel jako punkt odniesienia, ale decyzję o zamknięciu lub utrzymaniu pozycji warto podjąć po uwzględnieniu siły trendu i sygnałów, które płyną z innych wskaźników (np. wolumenu).

Te same procesy dotyczą prostokątów o niedźwiedzim sentymencie:

konsolidacja 3
wykres LTC/USDT; źródło: link

Litecoin (LTC) znajdował się w silnym trendzie spadkowym, spadając z 184,98 USD w dniu 6 maja 2018 r. do 73,22 USD w dniu 24 czerwca 2018 r. Na tym poziomie do gry wkroczyli kupujący i próbowali uformować dno, ale niedźwiedzie nie miały ochoty ustąpić. 3 lipca 2018 r. udało im się powstrzymać ożywienie ceny na poziomie 90 USD. Następnie, do 6 sierpnia 2018 r., para LTC/USDT pozostawała w przedziale ograniczonym przez te dwa poziomy.

7 sierpnia 2018 r. niedźwiedzie potwierdziły swoją przewagę i ściągnęły cenę poniżej granicy prostokąta. To wznowiło trend spadkowy.

konsolidacja 4
źródło: j.w.

Cel po wybiciu z takiego prostokąta obliczany jest przez odjęcie jego wysokości od punktu wybicia. W powyższym przypadku wysokość prostokąta wynosi 17 USD. Odjęcie go od poziomu podziału 73 USD daje cel spadków na poziomie 56 USD.

Prostokąt jako formacja odwrócenia

konsolidacja odwrócenie
wykres ETH/USDT; źródło: link

W styczniu 2018 r. ether (ETH) osiągnął szczyt na poziomie 1440 USD i rozpoczął silny trend spadkowy, który w grudniu tego samego roku sięgnął 81,79 USD. Poziom ten przyciągnął silną falę zakupową ze strony byków, w wyniku czego para ETH/USDT odnotowała gwałtowne odbicie. W czerwcu 2019 r. niedźwiedzie zatrzymały jednak ożywienie w pobliżu 300 USD. Do 24 lipca 2020 r. kurs utknął między tymi dwoma poziomami.

Byki wyparły cenę powyżej górnej granicy prostokąta 25 lipca 2020 r., co sugerowało rozpoczęcie nowego trendu wzrostowego. Niedźwiedzie próbowały sprowadzić cenę z powrotem poniżej poziomu wybicia na 300 USD, ale ich wysiłki spełzły na niczym. To pokazało, że nastroje zmieniły się na pozytywne i traderzy kupowali w dołku. W listopadzie 2020 r. para wznowiła trend wzrostowy.

Chociaż celem formacji wybicia z prostokąta było tylko 518,21 USD, kurs wzrósł w maju do rekordowego poziomu 4 372,72 USD.

Podsumowanie

Formacja prostokąta jest przydatnym narzędziem, ponieważ może działać zarówno zwiastun kontynuacji, jak i odwrócenia trendu, który dominował na rynku przed jej wystąpieniem. jęzeli zakres konsolidacji (poziomów wsparcia i oporu prostokąta) jest odpowiednio szeroki, wówczas traderzy mogą pokusić się o trading w tym zakresie, kupując w pobliżu wsparcia i sprzedając w pobliżu oporu.

Aby przeprowadzić zyskowny trade w oparciu o tę formację, traderzy mogą wstrzymać się z wejściem w rynek do czasu, aż cena ulegnie wybiciu i utrzyma się (odpowiednio do scenariusza) powyżej lub poniżej linii wsparcia/ oporu prostokąta.

Omówioną wcześniej metodologię pomiarów zakresu wybicia należy stosować jako wskazówkę, ponieważ gdy cena wyłamuje się z prostokąta, który utrzymuje cenę w ryzach przez dłuższy czas, ma tendencję do przewyższania celu w dość dużym wymiarze.

źródło opracowania: link

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze