Przeglądany tag

Futures

Kontrakt futures (futures) to standaryzowany kontrakt między dwiema stronami. Ma na celu handel aktywami po określonej cenie w określonym  terminie w przyszłości.

Sprzedawca dostarczy instrument bazowy, a kupujący odbierze instrument bazowy i zapłaci za niego uzgodnioną cenę. Uzgodniona cena nazywana jest ceną przyszłą lub ceną dostawy. Jest ustalana w momencie zawarcia umowy. Ponieważ cena w przyszłości zależy od ceny aktywów, jest to instrument pochodny.

Kontrakt futures jest bardzo podobny do kontraktu forward. Rynek kontraktów terminowych ewoluował, aby zmniejszyć brak płynności i ryzyko kontrahenta kontraktu forward. Rolę pośrednika pełni izba rozliczeniowa. Dokonuje ona rozliczenia transakcji zarówno z kupującym, jak i sprzedającym. Izby rozliczeniowe przezwyciężają potencjalne ryzyko kredytowe, wymagając od uczestników wniesienia początkowej kwoty gotówki, zwanej początkowym depozytem zabezpieczającym.

Pozycje futures są wyceniane na rynek. Jeśli nie ma wystarczających środków, giełda wymaga dodatkowego depozytu zabezpieczającego lub może natychmiast zlikwidować pozycję.