Przeglądany tag

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) to organ, który sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Nadzoruje również instytucje płatnicze i biura usług płatniczych. W jego jurysdykcji znajdują się również podmioty, które oferują usługi oparte o waluty cyfrowe. Do podstawowych zadań KNF zaliczają się:

a. podejmowanie działań nakierowanych na prawidłowe działanie rynku finansowego;
b. podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego;
c. podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;
d. udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
e. stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
f. wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Nadzór nad działalnością Urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.