Przeglądana kategoria

Ekonomia

Ekonomia w Bithub to analizy wskaźników ekonomicznych, zagadnienia natury ekonomicznej w biznesie, ekonomia finansowa.

Ekonomia jako nauka dotyczy zagadnień dotyczących wykorzystania zasobów danego społeczeństwa. To wykorzystanie zasobów rozumianych jako dobra, dotyczy również problemu ich rozdzielania oraz konsumpcji zarówno teraz, jak i w przyszłości pomiędzy różnymi sektorami społeczeństwa.

Tradycyjnie ekonomię dzieli się na dwie główne poddziedziny: mikroekonomię i makroekonomię. W zakresie zainteresowania mikroekonomii znajdują się zagadnienia traktujące o tym, w jaki sposób gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa współpracują ze sobą i podejmują określone decyzje. Makroekonomia dotyczy zaś badania problemów określonych w kontekście całej gospodarki.

Wśród działów ekonomii, jako nauki, wyróżnia się również inne dziedziny, takie jak międzynarodowe stosunki gospodarcze czy gospodarka światowa.

Kolejnym, istotnym rozróżnieniem nauk ekonomicznych jest niewątpliwie podział ana ekonomię pozytywną i normatywną. Ekonomia pozytywna bada funkcjonowanie gospodarki jako całości; w orbicie zainteresowań ekonomii normatywnej znajdują się natomiast sądy ekonomiczne oparte o subiektywny system wartościowania.

Za dziedziny nauk ekonomicznych uważa się również historię gospodarczą i geografię ekonomiczną