Chiński ban bitcoina | Pierwsze konkrety z Mongolii Wewnętrznej

Komisja ds.Rozwoju i Reform Mongolii Wewnętrznej (DRC) przedstawiła osiem obszarów, które można uznać za nielegalne, a które odnoszą się do działalności związanej z wydobywaniem kryptowalut. Jest to pierwsza, bardziej konkretna propozycja, która pojawia się cztery dni po tym, jak komitet chińskiej Rady Państwa poruszył temat walki z wydobyciem i tradingiem BTC.

Wniosek ma teraz przejść przez proces konsultacji publicznych, który potrwa do 1 czerwca, zanim wejdzie w życie. Proponowane środki są ukierunkowane nie tylko na kopalnie kryptowalut w regionie, które w większości wykorzystują paliwa kopalne, ale także na elektrownie, które dostarczają energię do takich operacji. Uwzględniono również kafejki internetowe, które mogły wykorzystywać nieaktywne komputery do wydobywania kryptowalut.

Ponadto każde przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna używająca kryptowaluty do prania pieniędzy lub zbierania funduszy w regionie może również zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z opublikowaną propozycją każda korporacja lub osoba fizyczna zaangażowana w działalność związaną z wydobywaniem kryptowalut może również umieścić na chińskiej liście nieuczciwości kredytu społecznego, co uniemożliwiłoby im prowadzenie działań społecznych, takich jak pozyskiwanie pieniędzy, rezerwowanie biletów lotniczych lub kolejowych itp.

Najnowsze środki pojawiają się, gdy rząd Mongolii Wewnętrznej zwiększa wysiłki, aby osiągnąć cel neutralności węglowej Chin. W marcu samorząd wydał już plan zaprzestania wydobywania kryptowalut w regionie, ale najnowsza propozycja intensyfikuje te wysiłki o dodatkowe i określone zobowiązania prawne dla każdej osoby lub firmy, która się do niej nie zastosuje. Od tego czasu lokalni górnicy zaczęli już przenosić swoją działalność w inne miejsce w kraju lub za granicę.

Dopiero okaże się, czy inne główne prowincje wydobywające kryptowaluty, zwłaszcza Syczuan i Junnan – gdzie energia opiera się głównie na hydroenergetyce – podążyłyby za miarą Mongolii Wewnętrznej.

Oto pełne tłumaczenie ośmiu proponowanych środków:

  1. W przypadku wszelkich parków przemysłowych, centrów danych, elektrowni, które zapewniają wsparcie lądowe i energetyczne firmom wydobywającym kryptowaluty, będzie obowiązywał zintensyfikowany nadzór regulacyjny oparty na odpowiednich przepisach, takich jak chińskie prawo o oszczędzaniu energii i prawo dotyczące energii elektrycznej. Każdy podmiot, który celowo ukrywa takie działania lub nie zamyka ich na czas lub nie prowadzi silnego procesu zatwierdzania, będzie odpowiadał na podstawie odpowiednich przepisów i praw partii komunistycznej;
  2. Nadzorujące agencje rządowe anulują wszelkie korzyści wynikające z polisy dla dowolnego dużego centrum danych lub firmy zajmującej się przetwarzaniem w chmurze, które są zaangażowane w działalność związaną z wydobywaniem kryptowalut i będą odpowiednio traktowane zgodnie z prawem o oszczędzaniu energii;
  3. W przypadku firm komunikacyjnych lub internetowych, które są zaangażowane w działalność związaną z wydobywaniem kryptowalut, nadzorujące agencje rządowe będą wykonywać swoje licencje na działalność telekomunikacyjną w oparciu o rozporządzenie w sprawie telekomunikacji Chińskiej Republiki Ludowej i będą odpowiednio traktowane;
  4. W przypadku każdej kawiarni internetowej, która jest zaangażowana w działalność związaną z wydobywaniem kryptowalut, ich agencje nadzorujące zawieszają i korygują swoją działalność;
  5. W przypadku każdego podmiotu, który prywatnie dostarcza energię do działalności związanej z wydobywaniem kryptowalut bez uprzedniej zgody, będą one rozpatrywane przez organy sądowe na podstawie chińskiego prawa karnego;
  6. W przypadku każdego podmiotu lub osoby zaangażowanej w używanie wirtualnej waluty do nielegalnych działań, takich jak pranie brudnych pieniędzy, będą one rozpatrywane przez organy sądowe w oparciu o chińskie prawo karne;
  7. W przypadku każdego podmiotu lub osoby, które są zaangażowane w wykorzystywanie wirtualnej waluty do działań związanych z pozyskiwaniem funduszy, zajmują się nimi ich agencje nadzorujące na podstawie rozporządzenia w sprawie zapobiegania nielegalnemu funduszowi i postępowania z nim;
  8. Każda korporacja lub powiązany personel zaangażowany w działalność związaną z wydobywaniem kryptowalut zostanie umieszczona na chińskiej liście nieuczciwości. Wszyscy urzędnicy publiczni, którzy wykorzystali swoje stanowiska, aby zapewnić wygodę lub ochronę podczas wydobywania kryptowalut, będą obsługiwani przez odpowiedni Komitet Kontroli Dyscypliny w ramach Partii Komunistycznej.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze