Willy Woo: Bitcoin doświadcza dokładnie tego, czego należałoby oczekiwać w sieci monetarnej

9 446

Popularny analityk Willy Woo ujawnił, że największe bitcoinowe wieloryby z czasem znikają, a ich bogactwo jest redystrybuowane do mniejszych inwestorów kupujących w dołkach i akumulujących BTC.

Podczas wywiadu, którego gospodarzem i prowadzącym był Tone Vays, Woo powiedział, że podmioty o wartości 10 000 BTC lub więcej stoją w obliczu wyginięcia, ponieważ od 2012 roku dzielą się swoim bogactwem z inwestorami o mniej zasobnych portfelach.

Podczas wywiadu Woo powiedział, że „mega-bogacze” znikają z blockchaina w efekcie tego, co nazwał „drodze ogromnej dystrybucji monet do równomiernej dystrybucji, która jest dokładnie tym, czego należałoby oczekiwać w sieci monetarnej”.

Willy Woo podkreślił, że od 2017 roku mniejsi inwestorzy akumulują BTC, podczas gdy więksi sprzedają swoje środki. Taki rozwój wydarzeń jest dla Woo sygnałem pro – wzrostowym, ponieważ zbyt duża obecność największych wielorybów w ekosystemie nie jest zdrowa w chwili, gdy dystrybucja bogactwa ma na celu mieć wzgląd na decentralizację.”

Analityk zauważył, że liczba mniejszych inwestorów stale rośnie:

„Jedyną różnicą, jaką mamy teraz, jest wzrost liczby uczestników rynku, którzy mają w swoich portfelach ponad 100 bitcoinów. Jest to wzrost liczby prywatnych firm zarządzających aktywami w imieniu bardzo bogatych inwestorów i funduszy hedgingowych. Powiedziałbym, że to w głównej mierze fundusze hedgingowe.”

Woo dodał, że „dużo podmiotów o wysokiej wartości netto kupuje w dołku, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie inwestorów z ponad 100 BTC w swoich portfelach. Całkiem niedawno Woo przewidywał, że po zakończeniu znacznego cofnięcia się rynku, cena bitcoina może wzrosnąć do 157 000 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze