Fed odrzuca bank za jego wsparcie dla kryptowalut

Custodia Bank, instytucja finansowa z siedzibą w Wyoming w USA, została odrzucona jako nowy członek FED (Rezerwy Federalnej) ze względu na jej politykę związaną z kryptowalutami.

Odpowiedź na wniosek pojawiła się dzisiaj i według Zarządu Rezerwy Federalnej wniosek Custodia Bank miał zostać odrzucony, ponieważ jego model biznesowy skoncentrowany na przechowywaniu kryptowalut był „niezgodny z obecnymi praktykami bankowymi”.

W związku z tym zespół Banku Powierniczego wyraził niezadowolenie z podjętej uchwały i opublikował na swoich oficjalnych kanałach następujący komunikat:

Oprócz powyższego, Fed skrytykował również inne aspekty związane z Custodia Bank, takie jak statut stanowy, na którym jest oparty. Według instytucji bank nie posiada federalnego ubezpieczenia depozytów i ma pewne luki w polityce wykrywania działań związanych z praniem pieniędzy.

Pamiętajmy, że Custodia Bank ma swoją siedzibę w Wyoming. Jest to jedna z jurysdykcji, która ma dość otwarty i przyjazny stosunek do kryptowalut. Przez niektórych doceniana jest za najbardziej zaawansowane ramy regulacyjne w tej sprawie na poziomie krajowym.

Ta rezolucja FED pojawiła się kilka tygodni po tym, jak agencja ostrzegła wraz z innymi organami regulacyjnymi o ryzyku, jakie kryptowaluty stanowią dla systemu bankowego.

We wspólnym oświadczeniu opublikowanym na początku tego roku podmioty stwierdziły:

Biorąc pod uwagę znaczące ryzyko, na które zwróciły uwagę niedawne bankructwa kilku dużych firm zajmujących się aktywami kryptowalutowymi, agencje nadal stosują ostrożne podejście do działań i ekspozycji związanych z kryptowalutami oraz aktualnych propozycji w każdej organizacji bankowej.

Pomimo faktu, że FED nie orzekał otwarcie w sprawie kryptowalut poza tym, co zostało stwierdzone powyżej, zwrócił się do podmiotów podlegających jego jurysdykcji o należyte powiadomienie, czy chcą przeprowadzać operacje na tych aktywach.

W związku z tym w tym czasie FED wskazał:

„W tym piśmie stwierdza się, że nadzorowana przez Rezerwę Federalną organizacja bankowa, która angażuje się lub stara się angażować w działania związane z kryptowalutami, musi powiadomić swój główny nadzorczy punkt kontaktowy w Rezerwie Federalnej. Jak wyjaśniono poniżej, przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek działalność związaną z aktywami kryptowalutowymi nadzorowana organizacja bankowa musi upewnić się, że taka działalność jest prawnie dozwolona i ustalić, czy zgłoszenia są wymagane na mocy obowiązującego prawa federalnego lub stanowego. Nadzorowana organizacja bankowa musi, przed podjęciem takiej działalności, posiadać odpowiednie systemy, zarządzanie ryzykiem i kontrole, aby prowadzić taką działalność w sposób bezpieczny i zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.”

Ten środek ostrożności pojawił się w związku z rosnącym zainteresowaniem lokalnych banków podejmowaniem działań związanych z kryptowalutami, takich jak obrót tymi aktywami i/lub ich przechowywanie.

Komentarze