Ekspozycja na kryptowaluty jest korzystna dla inwestorów

Badanie przeprowadzone przez firmy Iconic Funds i Cryptology Asset Group pokazuje, że ekspozycja na kryptowaluty korzystnie wpływa na wyniki portfeli inwestycyjnych.

Stwierdzono również, że wysoka zmienność kursów kryptowalut nie powinna być traktowana jako argument przemawiający za tym, aby zrezygnować z inwestowania w tego typu aktywa.

Inwestowanie w kryptowaluty zwiększa zyski

Odpowiedzialne za przeprowadzenie badania firmy Iconic Funds i Cryptology Asset Group uwzględniły spadki, do których doszło w maju tego roku (więcej informacji na temat majowej wyprzedaży znajdziesz w artykule: Bitcoin spada. 150 mld USD wyparowało z rynku kryptowalut). Pomimo ryzyka występowania takich sytuacji uznano, że kryptowaluty mogą poprawić rentowność portfeli inwestycyjnych, o ile będą odpowiednio zdywersyfikowane.

Kryptowaluty i wskaźnik Sharpe’a tradycyjnych modeli inwestycyjnych

Wyniki badań opublikowano w publikacji zatytułowanej „Cryptocurrencies and the Sharpe Ratio of Traditional Investment Models”. Tytuł opracowania nawiązuje do popularnego wskaźnika, który pozwala oszacować wysokość potencjalnych zysków w stosunku do tego, jak bardzo ryzykowne aktywa znajdują się w portfelu.

W badaniach skupiono się na zamianach występujących we wspomnianym wskaźniku po dodaniu do portfela ekspozycji na kryptowaluty. Okazało się, że bez względu na to, do jakiego portfela dodano kryptowaluty, miało to korzystny wpływ na zwroty z inwestycji oraz na stosunek ryzyka względem zysków.

„This report finds that the addition of cryptocurrencies to any portfolio covered had a positive impact on the returns as well as the risk-reward performance of the portfolio”.

Wyniki badań są zgodne z opinią Mike’a McGlone’a

Dla inwestorów, którzy odpowiednio dobierają projekty i inwestują długoterminowo, nie jest to jednak zaskoczeniem. Popularny analityk Mike McGlone już na początku września ogłosił, że portfel inwestycyjny bez Bitcoina jest nagi.

Więcej informacji na temat korzyści związanych z uwzględnieniem ekspozycji na kryptowaluty w portfelu inwestycyjnym znajdziesz w artykule: Jak bitcoin zmienia strukturę dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych?

Warto oczywiście pamiętać, że czymś innym jest zajęcie ekspozycji na kryptowaluty w ramach dywersyfikacji portfela, a czymś innym bycie kryptowalutowym maksymalistą. W tym drugim przypadku nagłe załamanie na rynku kryptowalut może mocno zachwiać wartością całego portfela inwestycyjnego…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze