Jak bitcoin zmienia strukturę dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych?

Bitcoin stał się w dzisiejszym świecie optymalnym store of value. W czasie cyfrowej rewolucji pieniądza wielu ludzi chce posiadać jakąś formę takiej waluty. Zobaczmy, w jakim stopniu znajduje to odzwierciedlenie w zachowaniach inwestorów.

Bitcoin rozgościł się w portfelach inwestorów na dobre

Powszechnie wiadomo, że pod względem budowy portfela alokacja 60/40 jest jedną z najszerzej stosowanych strategii. Czy bitcoin to zmieni? A może inwestorzy na zawsze zachowają ostrożność wobec kryptowalut?

Warto zauważyć, że przez pewien czas rynek kryptowalut z powodzeniem przyciągał inwestorów „mainstreamowych”, w tym byłych sceptyków. W rzeczywistości, bitcoin stał się jednym z najbardziej poszukiwanych i pożądanych aktywów do lokowania w portfelach inwestycyjnych (zarówno tych mniejszych, jak i większych). W rezultacie zwiększonego wymiaru zainteresowania, dyskusja na temat strategii portfela 60/40 może przybrać nowy kierunek.

Portfolio inwestycyjne zdywersyfikowane w stosunku 60/40 to tradycyjna struktura inwestycyjna, w której łączne inwestycje są podzielone na 60% akcji i 40% obligacji. Pomaga to inwestorom ograniczać ryzyko do minimum.

Bitcoin zapewnia teraz wysoki zwrot z inwestycji. Być może warto, aby inwestorzy rozważyli alokację BTC w swoich portfelach na poziomie minimum 5%? Inną przesłanką do spojrzenia na BTC przychylnym okiem w tym względzie jest to, że BTC przynosi wyższe zwroty niż obligacje (BND) i akcje (VOO).

60 40 bitcoin
dodanie BTC do portfolio inwestycyjnego poprawia jakość zwrotów skorygowanych o ryzyko; źródło link

Ponadto, pod względem wzrostu i zwrotów z inwestycji, BTC wydaje się radzić sobie również lepiej niż akcje i obligacje:

60 40
źródło: link

„Magiczne” 5%

W czerwcu br. znany inwestor Paul Tudor Jones informował, że w obliczu aktualnych na tamten moment oczekiwań w kontekście potencjalnych ruchów Rezerwy Federalnej, 20% swojego portfela podzieliłby w następujący sposób:

W tym momencie chciałbym mieć 5% w złocie, 5% w bitcoinie, 5% w gotówce, 5% w surowcach.

Oświadczenie Jonesa o alokacji 5% portfela inwestycyjnego w BTC skomentował wówczas sam Michael Saylor. Warto przypomnieć, że zarządzana przez niego firma MicroStrategy regularnie kupuje bitcoiny. Obecnie ma ich już ponad 105 000.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze