10 wypowiedzi twórcy BTC, które mogą Cię zaskoczyć | Czy znasz je wszystkie?

W dobie sensacji wywołanych kolejnymi pretensjami do tronu twórcy BTC zdajemy się zapominać, co mówił nam sam Satoshi Nakamoto, kiedy jeszcze aktywnie udzielał się w internetowych dyskusjach.

W związku z tym postanowiłem przekopać „stare” wpisy i opinie Satoshiego Nakamoto i przypomnieć je Wam w formie listy 10, które moim zdaniem są ciekawe i nie dla wszystkich oczywiste. Uznałem, że warto o nich przypomnieć. Listę cytatów z twórcy BTC podzieliłem na 10 obszarów tematycznych.

Pod każdym tłumaczeniem znajdziecie oryginalną wersję wraz ze źródłem. Gdybyście mieli ochotę poświęcić więcej czasu na zgłębienie mądrości Nakamoto, skorzystajcie ze źródeł. Z pewnością dadzą wam one szerszy kontekst i być może odświeżą spojrzenie na wiele aspektów związanych z postrzeganiem i zrozumieniem Bitcoina.

1. Satoshi o działaniu Bitcoina (31-10-2008)

Kroki uruchomienia sieci są następujące: 1. Nowe transakcje są rozgłaszane do wszystkich węzłów. 2. Każdy węzeł gromadzi nowe transakcje w bloku. 3. Każdy węzeł pracuje nad znalezieniem trudności proof-of-work dla tego bloku. 4. Gdy węzeł znajdzie dowód pracy, rozgłasza blok do wszystkich węzłów. 5. Węzły akceptują blok tylko wtedy, gdy wszystkie zawarte w nim transakcje są ważne i nie zostały jeszcze wydane. 6. Węzły wyrażają swoją akceptację dla bloku, pracując nad utworzeniem następnego bloku w łańcuchu, używając hashu zaakceptowanego bloku jako poprzedniego hashu.


The steps to run the network are as follows: 1. New transactions are broadcast to all nodes. 2. Each node collects new transactions into a block. 3. Each node works on finding a difficult proof-of-work for its block. 4. When a node finds a proof-of-work, it broadcasts the block to all nodes. 5. Nodes accept the block only if all transactions in it are valid and not already spent. 6. Nodes express their acceptance of the block by working on creating the next block in the chain, using the hash of the accepted block as the previous hash.

źródło: tutaj

2. Satoshi o bankach (11-02-2009)

Bankom trzeba zaufać, by trzymały nasze pieniądze i przekazywały je drogą elektroniczną, ale one pożyczają je w falach baniek kredytowych z niewielkim ułamkiem rezerwy. Musimy powierzyć im naszą prywatność, zaufać, że złodzieje tożsamości nie opróżnią naszych kont. Ich ogromne, wiszące nad głową koszty uniemożliwiają mikropłatności.

Banks must be trusted to hold our money and transfer it electronically, but they lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction in reserve. We have to trust them with our privacy, trust them not to let identity thieves drain our accounts. Their massive overhead costs make micropayments impossible.

Źródło: tutaj

3. O mikropłatnościach (04-08-2010)

Bitcoin nie jest aktualnie praktyczny w przypadku bardzo małych mikropłatności. […] Bitcoin jest praktyczny w przypadku mniejszych transakcji niż w przypadku istniejących metod płatności. Wystarczająco małych, aby mogły zostać zawarte w czymś, co mógłbyś nazwać szczytem zakresu mikropłatności. Ale to nie potwierdza, że jest to praktyczne w przypadku dowolnie małych mikropłatności.

Bitcoin isn’t currently practical for very small micropayments. […] Bitcoin is practical for smaller transactions than are practical with existing payment methods. Small enough to include what you might call the top of the micropayment range. But it doesn’t claim to be practical for arbitrarily small micropayments.

źródło: tutaj

4. O podwójnym wydatkowaniu bitcoina – double spending (31-10-2008)

Problem polega oczywiście na tym, że odbiorca nie może zweryfikować, czy jeden z właścicieli nie wydał podwójnie monety. Częstym rozwiązaniem jest wprowadzenie zaufanego organu centralnego lub mennicy, która sprawdza każdą transakcję pod kątem podwójnych wydatków. Po każdej transakcji moneta musi zostać zwrócona do mennicy, aby wyemitować nową monetę, i uważa się, że tylko monety wydane bezpośrednio z mennicy nie zostaną wydane podwójnie. Problem z tym rozwiązaniem polega na tym, że los całego systemu pieniężnego zależy od firmy prowadzącej mennicę, a każda transakcja musi przejść przez nią, tak jak w banku.


The problem of course is the payee can’t verify that one of the owners did not double-spend the coin. A common solution is to introduce a trusted central authority, or mint, that checks every transaction for double spending. After each transaction, the coin must be returned to the mint to issue a new coin, and only coins issued directly from the mint are trusted not to be double-spent. The problem with this solution is that the fate of the entire money system depends on the company running the mint, with every transaction having to go through them, just like a bank.

źródło: tutaj

5. O prywatności (25-11-2009)

Dla większej prywatności, lepsze jest używanie adresu bitcoin tylko raz.

For greater privacy, it’s best to use bitcoin addresses only once.

źródło: tutaj

6. O transakcjach (31-10-2008)

Tradycyjny model bankowy zapewnia poziom prywatności poprzez ograniczenie dostępu do informacji do zaangażowanych stron i zaufanej strony trzeciej. Konieczność publicznego ogłaszania wszystkich transakcji wyklucza tę metodę, ale nadal można zachować prywatność, przerywając przepływ informacji w innym miejscu: zachowując anonimowość kluczy publicznych. Opinia publiczna może zobaczyć, że ktoś wysyła kwotę do kogoś innego, ale bez informacji łączących transakcję z kimkolwiek. Jest to podobne do poziomu informacji przekazywanych przez giełdy papierów wartościowych, w których czas i wielkość poszczególnych transakcji, „taśma”, jest podawana do wiadomości publicznej, ale bez ujawniania, kim były ich strony.

The traditional banking model achieves a level of privacy by limiting access to information to the parties involved and the trusted third party. The necessity to announce all transactions publicly precludes this method, but privacy can still be maintained by breaking the flow of information in another place: by keeping public keys anonymous. The public can see that someone is sending an amount to someone else, but without information linking the transaction to anyone. This is similar to the level of information released by stock exchanges, where the time and size of individual trades, the „tape”, is made public, but without telling who the parties were.

źródło: tutaj

7. O swojej tożsamości (07-03-2014)

Nie jestem Dorianem Nakamoto

I am not Dorian Nakamoto.

źródło: tutaj

8. O udziale „stron trzecich” (10-12-2009)

Otwarte oprogramowanie oznacza, że każdy może niezależnie przejrzeć kod. Gdyby to było zamknięte źródło, nikt nie mógłby zweryfikować bezpieczeństwa. Myślę, że kluczowe znaczenie ma to, aby program tego rodzaju był open source.

Being open source means anyone can independently review the code. If it was closed source, nobody could verify the security. I think it’s essential for a program of this nature to be open source.

źródło: tutaj

9. O „premierze” Bitcoina (11-02-2009)

Opracowałem nowy system e-cash P2P o otwartym kodzie źródłowym o nazwie Bitcoin. Jest całkowicie zdecentralizowany, bez centralnego serwera lub zaufanych stron, ponieważ wszystko opiera się na kryptografii zamiast na zaufaniu. Wypróbuj lub spójrz na zrzuty ekranu i dokument projektowy: Pobierz Bitcoin v0.1 na http://www.bitcoin.org

I’ve developed a new open source P2P e-cash system called Bitcoin. It’s completely decentralized, with no central server or trusted parties, because everything is based on crypto proof instead of trust. Give it a try, or take a look at the screenshots and design paper: Download Bitcoin v0.1 at http://www.bitcoin.org

źródło: tutaj

10. Sugestia odnośnie miningu (12-12-2009)

Średnia suma monet generowanych dziennie w sieci pozostaje niezmienna. Szybsze maszyny mają po prostu większy udział niż wolniejsze maszyny. Gdyby wszyscy kupili szybsze maszyny, nie dostaliby więcej monet niż wcześniej.

The average total coins generated across the network per day stays the same. Faster machines just get a larger share than slower machines. If everyone bought faster machines, they wouldn’t get more coins than before.

źródło: tutaj

Mam świadomość, że przytoczone cytaty są jedynie cząstkowym przekazem myśli twórcy BTC, Satoshiego Nakamoto. Jeśli macie w głowie, pamiętacie, jakieś jego wypowiedzi, które Waszym zdaniem są ważne i warto je przytoczyć, dajcie znać w komentarzach!

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze