Thermocap | Przychody górników Bitcoin przekroczyły 17,5 mld USD

1 309

Po dość słabym czerwcu, skumulowane przychody górników Bitcoin przekroczyły 17,5 mld USD. Mowa o całościowych przychodach, określanych również mianem „thermocap”.

Pod koniec 2019 roku, przychody górników sieci Bitcoin odnotowały kamień milowy, kiedy przekroczyły 15 miliardów dolarów. Jak do tej pory (w tym roku), wartość ta wzrosła o prawie 16 procent. Danych dostarcza firma Glassnode.

Co to jest thermocap?

Thermocap to alternatywa kapitalizacji rynkowej wprowadzona przez współzałożyciela CoinMetrics Nica Cartera.

Wskaźnik łączy zasoby górnicze wydane w sieci, na które składają się nagrody blokowe i opłaty transakcyjne. Ogólnie rzecz biorąc, thermocap to zagregowana ilość monet wypłacanych górnikom, która służy jako wskaźnik wydanych zasobów górniczych. Thermocap służy jako miara prawdziwego przepływu kapitału do sieci Bitcoin. Jest obliczany jako iloczyn zagregowanych transakcji coinbase i ich ceny w USD w chwili, gdy zostały wydobyte.

W lipcu przychody górników Bitcoin spadły o 23 procent

Po 50-procentowej obniżce wysokości nagrody za wydobycie bloku w sieci, przychody górników Bitcoinów zmniejszyły się w lipcu o 23 procent – do 281 mln USD.

Opłaty bitcoinowe, które obecnie spadają o 85 procent w porównaniu ze szczytem z 20 maja, wynoszącym średnio 6,647 USD za transakcję, stanowiły jedynie cztery procent wyżej wspomnianej kwoty.

Dla porównania, Ethereum osiągnęło ostatnio najwyższy odsetek przychodów z wydobycia z tytułu opłat (18 procent).

Bitcoin będzie trudniejszy do wydobycia?

W międzyczasie, hashrate Bitcoina odzyskał straty po 33-procentowego spadku, który miał miejsce po majowym zmniejszeniu nagrody za wydobycie.

źródło: blockchain.com

Oczekuje się, że trudność wydobycia Bitcoina wzrośnie o cztery procent w ciągu około 10 dni. Co istotne, może to utrudnić górnikom generowanie przychodów (chyba, że cena BTC znacznie wzrośnie).

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze