Bitcoin mining | 4 miliony dolarów w 60 minut

3 771

Według danych Glassnode, górnicy sieci Bitcoin (BTC) zarobili dziś ponad 4 miliony dolarów w niecałą godzinę, co stanowi największy godzinowy przychód w historii wydobycia.

W maju 2020 r. sieć Bitcoin przeszła trzeci halving, w wyniku którego nagroda górnicza za wydobycie nowego bloku w sieci spadła o połowę. W związku z powyższym, przychody górników spadły o 50% z dnia na dzień, co w krótkim okresie może spowodować obciążenie operacji górniczych.
Jednocześnie hash rate sieci Bitcoin również osiągnął nowy rekord wszech czasów, a czwarta z kolei korekta trudności o około 2,5% (w górę) jest spodziewana w ciągu siedmiu dni.

źródło: Digital Assets Data

Dlaczego dochody z wydobycia Bitcoin rosną?

Zmniejszenie o połowę nagrody blokowej następuje co cztery lata w celu zmniejszenia tempa, w jakim pozostała podaż BTC jest wprowadzana na rynek.

Bitcoin zbliża się do swojej stałej podaży na poziomie 21 milionów monet. Jak stwierdziliśmy wyżej, tempo wydobywania nowych BTC zostaje sukcesywnie zmniejszane o połowę. Fakt ten wywiera presję na górników, aby w jak najkrótszym okresie czasu pokryć ponoszone koszty operacyjne.

Teoretycznie, gdy dochodzi do halvingu, oczekuje się, że cena bitcoina wzrośnie z powodu mniejszej podaży nowych monet wchodzących na rynek. Dlatego też wyższa cena BTC może zrekompensować mniejszą liczbę górników BTC nagradzanych za wydobycie bloku.

Wszystko idzie zgodnie z planem?

Górnicy Bitcoin wygenerowali dziś największy, godzinowy przychód w historii. Pokazuje to, że Bitcoin działa zgodnie z pzałożeniem Satoshiego Nakamoto, a jego wartość rośnie po zmniejszeniu o połowę nagrody za blok, motywując górników do zwiększania hash rate i inwestowania w bezpieczeństwo sieci.

Analitycy z Glassnode stwierdzili:

„Górnicy #BTC właśnie zarobili ponad 4 miliony dolarów w ciągu jednej godziny – to najwyższy godzinny dochód w historii Bitcoina”.

Innym powodem rosnących przychodów górników może być rosnąca liczba transakcji w sieci i związane z tym opłaty. Na przychody górników składają się opłaty transakcyjne oraz nagrody blokowe, przy czym te pierwsze stanowią około 13,5% całkowitego przychodu, zgodnie z danymi Clarkmoody.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze