Nasdaq ustalił cenę referencyjną COIN giełdy Coinbase

Nasdaq podał do wiadomości informację o cenie referencyjnej akcji Coinbase. W oficjalnym komunikacie wyraźnie podkreślono, że cena referencyjna nie jest tym samym, co cena otwarcia.

Akcje COIN wiodącej, amerykańskiej giełdy kryptowalut Coinbase otrzymały cenę referencyjną na poziomie 250 USD od Nasdaq. Przypomnijmy, że notowania rozpoczną się już dzisiaj.

Cena referencyjna to nie cena otwarcia

Akcje Coinbase staną się już dzisiaj przedmiotem publicznego obrotu na drodze notowania bezpośredniego. Różni się to od klasycznego IPO tym, że ​​cena referencyjna nie jest bezpośrednim wskaźnikiem kapitalizacji rynkowej spółki. Oznacza to po prostu wycenę na 65 miliardów dolarów, czyli poniżej innych szacunków, wahających się od 68 do 120 miliardów dolarów.

We wczorajszym komunikacie Nasdaq stwierdzono, że cena referencyjna, która odzwierciedla przeszłe transakcje, aczkolwiek była konsultowana z doradcami finansowymi Coinbase, została ustalona ze względu na fakt, że „COIN nie miał ostatnio trwałego obrotu na rynku niepublicznych ofert”.

Cena referencyjna nie odzwierciedla ceny otwarcia. W ogłoszeniu wyraźnie zaznaczono:

„Należy pamiętać, że cena referencyjna NIE jest ceną ofertową i nikt nie kupił ani nie sprzedał akcji po tej cenie. Otwarta cena publiczna zostanie ustalona na podstawie zleceń kupna i sprzedaży z aukcji otwarcia na Nasdaq.”

Pierwsze spekulacje odnośnie wyceny COIN

To pierwszy znaczący, bezpośredni wpis na giełdzie Nasdaq w tej sprawie. Według CNBC, w „pięciu znaczących bezpośrednich notowaniach giełdowych w Nowym Jorku – Spotify, Slack, Palantir, Asana i Roblox – cena otwarcia była średnio o około 37% wyższa od ceny referencyjnej”. Podążając za tym trendem, cena otwarcia Coinbase przekroczyłaby 340 USD, a wycena wyniosłaby około 90 miliardów USD.

Cena transakcyjna mogłaby wzrosnąć jeszcze wyżej w przypadku pre – listingowego kontraktu Coinbase na giełdzie CBSE, który wyceniany jest obecnie na około 615USD na FTX. Stanowi to 140% premię powyżej ceny referencyjnej.

coinbase ftx
CBSE/USD od FTX; źródło: tutaj

Innym wskaźnikiem sugerującym dobry pierwszy dzień notowań było sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2021 r. Dowiedzieliśmy się z niego, że przychody giełdy wzrosły do ​​1,8 miliarda dolarów, przynosząc dochód netto do 800 milionów dolarów, co stanowi wzrost z 32 milionów dolarów odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku.

Prezent dla pracowników

W okresie poprzedzającym notowanie na Nasdaq, Coinbase zaskoczyło wszystkich 1700 pełnoetatowych pracowników, dając im po 100 akcji o wartości 25 000 USD przy aktualnej cenie referencyjnej. Zatrudnieni w Coinbase ​​mogą sprzedać akcje natychmiast po starcie notowań

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji na Nasdaq cały czas widnieje następujący obrazek. Czekamy…

coinbase coin

Może Cię zainteresować:

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze