Dlaczego cena bitcoina spada od czasu osiągnięcia ATH?

9 878

Przyjrzyjmy się dynamice, która doprowadziła do gwałtownego spadku ceny bitcoina z ATH z powrotem do 62 800 USD.

Wczorajszy, łączny wymiar likwidacji pozycji długich był jednym z największych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Blednie jednak w porównaniu z likwidacjami z okresu od marca do kwietnia tego roku.

bitcoin likwidacje
źródło: link

Liczba otwartych kontraktów terminowych na BTC

Jako zabezpieczenia, na rynkach instrumentów pochodnych bitcoin możesz użyć depozytu zabezpieczającego w postaci kryptowaluty (w przeważającej mierze BTC, aczkolwiek niektóre platformy pozwalają na użycie w tym celu różnych altcoinów) lub dolarów/stablecoinów. Kiedy otwierasz pozycję długą (spekulujesz, że cena wzrośnie), jesteś narażony zarówno na spadek współczynnika zysku/straty, jak również spadek wartości samego zabezpieczenia. Właśnie dlatego instrumenty pochodne z depozytem zabezpieczającym w BTC są często sprawcami dużych obsunięć ceny.

źródło: link

Liczba otwartych pozycji futures z depozytem zabezpieczającym w BTC wzrosła wczoraj gwałtownie, osiągając 191,2 tys. BTC, w porównaniu z zakresem 150 tys. BTC, którego rynek doświadczył po raz pierwszy przekraczając 65 000 USD. Pokazuje to, że inwestorzy bardzo agresywnie lewarowali swoje pozycje:

liczba zlewarowanych pozycji futures btc
źródło: link

Poniżej znajduje się ten sam wykres, ale denominowany w dolarach. Zobaczysz na nim spadek całkowitej liczby otwartych kontraktów z depozytem zabezpieczającym w bitcoinach (o ponad 1 miliard USD):

futures btc
źródło: link

Poniżej (dla kontekstu) zobaczysz łączną liczbę otwartych pozycji (w kategoriach BTC) względem poszczególnych giełd:

futures bitcoin
źródło: link

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze