ATH wolumenu w sieci Bitcoin

3 586

W sieci Bitcoin krąży więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej.

Wolumen transferu w sieci Bitcoin może pomóc zmierzyć aktualny poziom aktywności sieci i zapewnić lepsze zrozumienie, jaka jest wartość sieci króla kryptowalut zarówno w BTC jak i w USD…

Aby zmierzyć całkowity wymiar wolumenu, zastosować można dostosowane do jednostek wskaźniki Glassnode, które wykorzystują zaawansowaną heurystykę w celu określenia i wykluczenia wolumenu transferu w ramach adresów tego samego podmiotu.

Wykorzystując 30-dniową średnią wolumenu transferu w BTC, sieć osiągnęła najwyższy od trzech lat poziom 318 830 bitcoinów (w szczytowym momencie na początku października). Od tego czasu wolumen spadł do około 275 000 bitcoinów dziennie. Jednak wraz ze wzrostem cen, całkowity wolumen transferu w USD utrzymywał się przez cały październik na poziomie 15 miliardów dolarów przesyłanych w sieci (dziennie).

wolumen bitcoin 1
źródło: G;assnode
bitcoin wolumen
źródło: Glassnode

Całkowity wolumen transferu w USD można podzielić, kategoryzując go na mniejsze i większe frakcje. Lwia część całkowitego wolumenu transferu w sieci pochodzi z transakcji o wartości przekraczających 1 milion USD, co stanowi obecnie 81,56% całego wolumenu transferu. Trend zwiększania udziału wolumenu o wartości ponad 1 miliona USD w całkowitym wolumenie rośnie od końca 2020 r., a ostatni wzrost w tym zakresie nastąpił we wrześniu. Mówiąc wprost, w sieci krąży więcej pieniędzy niż kiedykolwiek wcześniej, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Chociaż jedno-milionowy wolumen stanowi 81,56% całkowitej wartości obrotu w sieci, 10 -milionowy (i więcej) wolumen posiada całościowy udział na poziomie 61,7%. Obserwujemy również skok w zakresie aktywności wolumenu w wymiarze 10 milionów dolarów (+), dzięki czemu – nieco przed wrześniowym, miesięcznym minimum – osiągnął on ponad 75% udziału w całkowitej wartości wskaźnika. Taki poziom aktywności utrzymywał się w dużej mierze jeszcze przed wzrostem ceny bitcoina z 40 633 USD do nowego ATH.

źródło: Deep Dive

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze