Archer DAO (ARCH) | Jak wycisnąć więcej z Ethereum?

Według najnowszych danych, kurs Archer DAO (ARCH) wzrósł w ciągu zaledwie trzech tygodni o 1338%.

Kurs governance tokena poszybował w tym miesiącu w górę po transakcji z wykorzystaniem ARCH, na którą zwrócił uwagę twórca Yearn.finance (YFI), Andre Cronje.

Platforma Archer DAO została stworzona po to, aby dać górnikom, którzy zasilają sieć Ethereum, więcej sposobów na zwiększenie przychodów.

Jednym z nich jest identyfikacja możliwości arbitrażu na zdecentralizowanych giełdach. Innym jest pomoc górnikom w znalezieniu najbardziej dochodowych transakcji w rejestrze w celu uzyskania jak największej wartości MEV (Miner Extractable Value). Do tej pory zespół odpowiedzialny za projekt opublikował kilka szczegółów na temat tego, w jaki sposób Archer Dao realizuje cele, które przed sobą postawił.

ARCH działa jako governance token i może być stakowany, aby nagradzać aktywnych uczestników sieci.

Przedstawiciele popularnej zdecentralizowanej platformy SushiSwap ujawnili, że w tym roku planują współpracować z Archer Dao.

Zespół odpowiedzialny za Archer Dao twierdzi, że wczesna wersja jego platformy już działa. Twórcy podkreślają, że górnicy mogą zintegrować protokół przy pomocy zaledwie jednej linii kodu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze