Europejski Bank Centralny wprowadzi cyfrowe euro

2 471

Odpowiedzialny za emisję euro oraz ochronę jego siły nabywczej bank kontynuuje prace nad uruchomieniem cyfrowej waluty.

W ostatnim czasie EBC opublikowało raport, w którym wymienia zalety i wady wynikające z wprowadzenia cyfrowego euro. Jego autorzy zastanawiają się, czy cyfrowa waluta powinna być dostępna bezpośrednio dla gospodarstw domowych. Zwracają też uwagę na problematyczne kwestie związane z posiadaniem cyfrowego euro przez użytkowników indywidualnych. Co istotne, cyfrowe euro dawałoby rezydentom strefy euro możliwość składania depozytów bezpośrednio w Europejskim Banku Centralnym. Obecnie z takiej możliwości mogą korzystać wyłącznie komercyjni pożyczkodawcy, rządy oraz inne banki centralne.

Jak podkreślają twórcy raportu, cyfrowe euro miałoby być uzupełnieniem gotówki, a nie jej substytutem. – Naszą rolą jest zabezpieczenie zaufania do pieniędzy – powiedziała Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego. – Oznacza to upewnienie się, że euro jest dostosowane do ery cyfrowej. Powinniśmy być przygotowani do emisji cyfrowego euro, jeśli zajdzie taka potrzeba – dodała.

Warto przypomnieć, ze wcześniej, będąc jeszcze szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Lagarde zapowiadała, że jako szefowa EBC będzie starała się ułatwiać unijnym instytucjom dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia finansowego poprzez m.in. otwartość na kryptowaluty.

Cyfrowe euro i inne cyfrowe waluty

Nazwa waluty została już zastrzeżona przez Europejski Bank Centralny w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jednak decyzja w tej sprawie nie została jeszcze wydana. Tymczasem już 12 października br. mają rozpocząć się publiczne konsultacje oraz test waluty w jej cyfrowym wydaniu. Decyzja o uruchomieniu ma zapaść najpóźniej do połowy 2021 r. Jeżeli ten etap prac zakończy się sukcesem, rozpoczęta zostanie faza badawcza.

Europejski Bank Centralny nie jest jedynym podmiotem, który prowadzi obecnie prace nad opisanym powyżej rozwiązaniem. Z informacji, które udało się uzyskać agencji Bloomberga wynika, że Ludowy Bank Chin prawdopodobnie będzie pierwszą instytucją, która wdroży swoją cyfrową walutę. Nad podobnymi projektami pracują również amerykańska Rezerwa Federalna oraz Bank Anglii.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze