Zapisy na akcje Allegro zredukowane o około 85%

1 944

Akcje spółki pojawiły się już na rachunkach maklerskich inwestorów detalicznych, którzy wzięli udział w ofercie publicznej.

Zainteresowanie akcjami Allegro było tak duże, że jeszcze przed giełdowym debiutem spółki dokonano redukcji w przydziale papierów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ostatecznie inwestorzy otrzymają jedynie 15% liczby akcji, na które wcześniej się zapisali.

Oferta Allegro obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji,co ma przynieść spółce wpływy brutto w wysokości około 1 mld złotych oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji, które posiadają jej dotychczasowi akcjonariusze. Inwestorom detalicznym ma zostać przydzielonych 9 342 771 akcji, a inwestorom instytucjonalnym 236 238 624 akcji. Cenę akcji w IPO wyznaczono na 43 zł z przedziału 35-43 zł.

Ponieważ inwestorzy indywidualni zapisali się na ponad 6 razy więcej akcji od zaoferowanej liczby każdy, kto zapisał się na 1000 akcji otrzyma tylko ok. 152 akcje. Nadwyżka ma zostać zwrócona na konta maklerskie.
Wskaźnik akcji w wolnym obrocie wyniesie 20,9 proc. Allegro zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji nowych akcji, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy dźwigni finansowej netto oraz na ogólne cele korporacyjne.

Rekordowy debiut Allegro

Data debiutu Allegro na Giełdzie Papierów Wartościowych w dalszym ciągu pozostaje nieznana. Ze wstępnego harmonogramu wynika jednak, że ma on nastąpić w poniedziałek, 12 października br., a więc podczas pierwszej przyszłotygodniowej sesji. W IPO spółka została wyceniona na 44 mld zł. Dla porównania CD Projekt jest wyceniany na 38 mld złotych.

Niewątpliwie debiut Allegro będzie największym w historii warszawskiej giełdy. Szacuje się również, że spółka może bardzo szybko trafić do indeksu WIG20 w trybie tzw. korekty nadzwyczajnej. Zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych nadzwyczajna korekta jest przewidziana w momencie osiągnięcia przez akcje spółki w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania poziomu co najmniej 5% wartości portfela indeksu w tym dniu. Decyzja o korekcie nadzwyczajnej podejmowana jest przez administratora (GPW Benchmark) po weryfikacji spełnienia warunków. Do publicznej wiadomości podawana ona jest w komunikacie na 2 dni przed przeprowadzeniem korekty.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze