Allegro z prospektem emisyjnym. Harmonogram wejścia na GPW

allegro.pl
1 888

Firma Allegro nie zasypuje gruszek w popiele i przedstawiła prospekt emisyjny związany z wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Poznaliśmy też harmonogram całej procedury oraz podstawowe dane o spółce.

Z opublikowanego dokumentu poznać możemy kilka istotnych informacji związanych z debiutem, który jeśli pójdzie zgodnie z planem, ma przynieść spółce około 8 miliardów złotych.

Najważniejsza informacja dla inwestujących na GWP to oczywiście cena pojedynczej akcji. Ta ma wahać się pomiędzy 35, a 43 zł. W sumie do obrotu wprowadzone zostanie 187.826.087 akcji, w tym 163.599.596 akcji istniejących. Jest również opcja rezerwowa w myśl której liczba akcji może ulec zwiększeniu o 15% (w sumie 216 000 000 akcji / 9,29 mld zł).

Sytuacja finansowa

Prospekt emisyjny Allegro zdradza nam również nieco szczegółów związanych z sytuacją finansowa spółki. Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów przedstawiają się następująco:

allegro prospekt emisyjny
Allegro ma stabilny wzrost przychodu netto za ostatnie lata. Źródło: prospekt emisyjny

Wybrane skonsolidowane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej:

allegro prospekt emisyjny
Na przestrzeni ostatnich la poziom aktywów i pasywów prezentuje się stabilnie. Źródło: prospekt emisyjny.

Wybrane skonsolidowane dane z rachunku przepływów pieniężnych:

allegro prospekt emisyjny przepływy pieniężna
Allegro dynamicznie zwiększa poziom przepływów pieniężnych netto na działalności operacyjnej. Źródło: prospekt emisyjny

Gdzie kupisz akcje Allegro?

Istytucjami w których będzie móżna nabyć akcje spółki są:

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
Santander Bank Polska
Bank PEKAO S.A. – Biuro Maklerskie PEKAO
Biuro Maklerskie ALIOR Bank
Dom Maklerski Banku BPS S.A.
Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Dom Maklerski BDM S.A.
Dom Maklerski BOŚ S.A.
IPOPEMA Securities S.A.
mBank S.A. – Biuro Maklerskie mBank
Millennium Dom Maklerski S.A.
Noble Securities S.A.
Trigon Dom Maklerski S.A.

Harmonogram oferty publicznej

22 września 2020 r.

  • Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF
  • Paszportowanie Prospektu do KNF
  • Publikacja Prospektu
  • Otwarcie Oferty – rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

23-28 września 2020 r.

Okres przyjmowania zapisów na Akcje od Inwestorów Detalicznych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów Detalicznych (do godz. 23:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 28 września 2020 r.)

28 września 2020 r

Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Ustalenie Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych, które będą oferowane w ramach Oferty, oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą oferowane inwestorom różnych kategorii („Dzień Ustalenia Ceny”)

28 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Podpisanie memorandum cenowego (ang. pricing memorandum) określającego m.in. Cenę Ofertową dla Inwestorów Detalicznych, Cenę Ofertową dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostateczną liczbę Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii

29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Publikacja Ceny Ofertowej dla Inwestorów Detalicznych, Ceny Ofertowej dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Istniejących Akcji Sprzedawanych (w tym Akcji Dodatkowego Przydziału) i Nowych Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane inwestorom różnych kategorii, w formacie elektronicznym umożliwiającym wyszukiwanie informacji w obrębie dokumentu, na stronie internetowej Emitenta, na oficjalnej stronie internetowej giełdy papierów wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu) oraz, dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i
www.santander.pl/inwestor)

29 września-1 października 2020 r.

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych nie później niż 1 października 2020 r. Dokonanie płatności za Akcje Oferowane objęte zapisami Inwestorów Instytucjonalnych

do 2 października 2020 r.

Składanie ewentualnych zapisów przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzieli na dodatkowe zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu do nabycia Akcji Oferowanych lub przez Banki (z wyłączeniem DMBH oraz Pekao Investment Banking) lub ich spółki zależne w wykonaniu ich zobowiązań w zakresie gwarantowania oferty na podstawie Umowy o Gwarancję Oferty (ang. Underwriting Agreement)

5 października 2020 r.

Przydział za pośrednictwem GPW – składanie zleceń nabycia dla celów sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Detalicznym za pośrednictwem systemu GPW Przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

6 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Detalicznych

9 października 2020 r.

Przewidywana data zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne) – zamknięcie Oferty

12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie)

Przewidywany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW („Dzień Rozpoczęcia Notowań”)

Dobrze być pracownikiem Allegro!

Allegro planuje również wprowadzić program motywacyjny oparty o własne akcje. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane na świecie. Pracownik za swoją pracę dostaje „bonusy” nie w postaci gotówki, ale akcji firmy. Ma to pomagać m.in. w lepszej identyfikacji z przedsiębiorstwem. Średniorocznie wartość tego programu ma wynosić około 110 milionów złotych. W dniu wejścia na giełdę wszyscy pracownicy zatrudnieni tego dnia przez spółkę na umowę o pracę otrzymają pakiet akcji wart 10.000 złotych. Uprawnienia do pakietu akcji przejdą na pracownika po 360 dniach od debiutu na giełdzie.

Dla inwestorów indywidualnych przewidziano 5% ogólnej puli dostępnych akcji. Pełen prospekt emisyjny Allegro dostępny tutaj.

Krzysztof Kuska

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze