GUS skorygował wysokość PKB w 2019 r.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że skala wzrostu PKB w 2019 roku była o 0,4 punkta procentowego wyższa niż wcześniej zakładano.

W ujęciu nominalnym produkt krajowy brutto Polski w 2019 roku wyniósł 2 287,738 mld złotych i był o 7,83% wyższy niż w 2018 r. Oznacza to, że, PKB zwiększył się nie o 4,1 proc., a o 4,5 proc.

„Główny Urząd Statystyczny prezentuje pełny, skorygowany szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2019 w oparciu o roczne źródła informacji oraz ostateczny szacunek za 2018 rok – czytamy w komunikacie GUS. „Prezentowane dane o PKB i jego elementach za 2019 r. zostały zrewidowane, w stosunku do opublikowanych w dniu 22.04.2020 r. z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach dla całego roku 2019” – napisano.

Ponowna analiza danych PKB przez GUS

Korekta danych przez urząd oznacza, że skala cofnięcia polskiej gospodarki w bieżącym roku będzie dużo większa niż wcześniej mogło się wydawać. Wskazują na to przeanalizowane na nowo przez GUS szczegółowe dane dotyczące finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Należy w tym miejscu podkreślić, że jeszcze w ubiegłym roku dało się odczuć spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce, co najwyraźniej było widać po malejącej liczbie inwestycji oraz rosnących wydatków publicznych.

Produkt krajowy brutto – ceny bieżące (źródło: GUS)

Zmiana przeanalizowanych przez GUS danych dla 2019 r. wynikała przede wszystkim z wykorzystania nowych i aktualizacji istniejących źródeł danych, doskonalenia metod kompilacji danych oraz wdrożenia wytycznych zawartych w zaktualizowanym Podręczniku ds. deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zmiany te zostały wprowadzone w ramach rewizji benchmarkingowej rachunków narodowych.

Zdaniem analityków agencji Standard & Poor’s PKB Polski obniży się o 3,4 proc. r/r w 2020 r. i zwiększy się o 4,5 proc. r/r w 2021 r. Ich zdaniem dług publiczny wyniesie 59,9 proc. PKB w 2020 r.., i do 2023 r. będzie oscylował w granicach 62 proc. PKB.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze