Władze USA będą zamykać giełdy kryptowalut?

26 290

Projekt nowej ustawy daje USA możliwość zamykania giełd kryptowalut.

Wstępna wersja ustawy America COMPETES Act z 2022 r. zakłada finansowanie kilku środków mających na celu utrzymanie gospodarczej przewagi USA nad Chinami. Dotyczy to między innymi usprawniania medycznych łańcuchów dostaw, wzmacniania poziomu cyberbezpieczeństwa i promowania badań STEM.

W środku tego wszystkiego znalazły się zapisy, które dawałyby Sekretarzowi Skarbu USA uprawnienia do zamykania giełd kryptowalut.

Zdaniem Jerry’ego Brito i Petera Van Valkenburgha, wspomniany projekt ustawy „uprawnia sekretarza do zakazania wszelkich (lub rzeczywiście wszystkich) transakcji kryptowalutowych u pośredników finansowych bez jakiegokolwiek procesu, tworzenia zasad lub ograniczenia czasu trwania zakazu.”

Jednak projekt ustawy nie dotyczy tylko kryptowalut. Przepis ma zastosowanie do wszystkich regulowanych instytucji finansowych w USA i ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy na skalę międzynarodową.

Wypada dodać, że sekretarz skarbu i tak ma już prawo do zamknięcia każdego konta, które uzna za powiązane z problemem prania pieniędzy z osobą lub organizacją spoza USA. aczkolwiek istnieją w tej kwestii pewne zastrzeżenia. Chodzi o to, że opinia publiczna musi zostać wcześniej poinformowana i mieć możliwość komentowania, a zakaz nie może trwać dłużej niż 120 dni.

Proponowana ustawa zniosłaby te „ograniczenia”, pozwalając jednocześnie sekretarzowi na uruchomienie dodatkowego „specjalnego środka” w celu prowadzenia nadzoru finansowego – poprzez umożliwienie mu zdefiniowania „przekazywania środków” tak, aby pasował do niemal każdej czynności związanej z potencjalnym praniem pieniędzy.

„Niniejsza poprawka daje sekretarzowi całkowicie niekontrolowane uprawnienie do zakazania lub warunkowania jakiejkolwiek transakcji w jakiejkolwiek krajowej instytucji finansowej” – napisali Brito i Van Valkenburgh. „To niebezpiecznie autorytarne podejście do rozwiązywania problemów związanych z praniem pieniędzy”.

8,6 mld USD wypranych za pośrednictwem kryptowalut w 2021 r.

Coin Center jest szczególnie zaniepokojony implikacjami, które mogą pojawić się w tej kwestii w odniesieniu do kryptowalut, postrzegając giełdy jako łatwy cel ze względu na ich globalny charakter.

Projekt ustawy pojawia się tuż po raporcie firmy Chainalysis, w którym wykazano, że tylko w 2021 r. wyprano co najmniej 8,6 miliarda dolarów w kryptowalutach z wykorzystaniem rynków darknet i ataków ransomware, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z danymi z 2020 r. Jak zaznaczyli autorzy raportu, większość z tych środków przeszła przez scentralizowane giełdy.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze