Projekt rozporządzenia ws. PCC na etapie konsultacji

Rozporządzenie w sprawie PCC w trakcie procedowania…

Od momentu przekazania informacji o zamiarach Ministerstwa Finansów w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od kryptowalut minął miesiąc, a na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się oficjalny projekt ministerialny. Jego treść nie jest szeroka i zawiera zaledwie 3 krótkie paragrafy:

„§ 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od
podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075).
§ 2. Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lipca 2018 r.”

Jednak nie treść rozporządzenia jest ciekawa a uzasadnienie projektu. Autorzy z Ministerstwa stwierdzają, że nie wszystkie czynności na tym rynku podlegają temu podatkowi jak np.: wydobywanie kryptowalut, płatność walutami cyfrowymi za towary i usługi. Co więcej, wielokrotny obrót kryptowalutami może spowodować, że należności podatkowe przewyższą zainwestowane środki. Tym samym obowiązki podatkowe mogą spowodować niemożliwość realizacji poboru podatku, konfiskatę majątku inwestora, a to wiąże się z konstytucyjną zasadą ochrony prawa własności. Zatrzymanie pobierania podatku PCC zatem wynika z przesłanki, że zostaje naruszony ważny interes podatnika. 

Skutkiem wprowadzenia ustawy będzie brak obowiązku wykazania podstawy opodatkowania wraz z kwotą należnego podatku PCC. Datą rozpoczęcia okresu karencji jest 13 lipca 2018 roku, czyli moment wejścia w życie a datą końcową obowiązywania przepisów będzie 30 czerwca 2019 roku. Czas ten ma pomóc rządzącym  przeanalizować ten segment gospodarki w kwestii podatkowej. Ministerstwo Finansów w dokumencie „Ocena skutków regulacji” komentuje dotychczasowy przebieg realizacji złożenia deklaracji PCC od inwestorów kryptowalut:

„W wyniku analizy deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych złożonych w okresie od października 2016 r. do lutego 2018 r. ustalono, że jedynie w stosunku do kilkudziesięciu transakcji podatnicy wykazali przedmiot transakcji, jako odnoszący się do walut wirtualnych. Tym samym skala zjawiska w zakresie walut wirtualnych wykazywanych w deklaracjach PCC jest nieznaczna.”

Niniejszy projekt został przekazany do wielu innych ministerstw i organów państwowych w celu realizacji konsultacji. Termin minął 22 czerwca. Dalszy proces legislacyjny obejmie m.in.: opiniowanie projektu przez Radę Ministrów, Stały Komitet RM, Komisję Prawniczą a w końcu przekazanie dokumentu do podpisu odpowiedniego ministra.

Jak oceniacie zapisy projektu rozporządzenia? Co uważacie na temat okresu karencji? Zapraszamy do dyskusji!

Źródło obrazu: esmokingassociation.com
Komentarze