Jaka przyszłość czeka kryptowaluty w USA?

6 124

Na oficjalnej stronie Białego Domu pojawiły się informacje na temat rozporządzenia wykonawczego w sprawie zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju aktywów cyfrowych.

Informacje te potwierdziły wcześniejsze przecieki na temat rozporządzenia Bidena i uspokoiły inwestorów, którzy obawiali się wprowadzenia niekorzystnych regulacji.

Gwałtowny wzrost zainteresowania kryptowalutami

W opublikowanym arkuszu informacyjnym podkreślono, że w ostatnich latach aktywa cyfrowe odnotowały gwałtowny wzrost, a w listopadzie ubiegłego roku wartość rynku kryptowalut przekroczyła 3 biliony dolarów. Dla porównania zaledwie pięć lat wcześniej wyceniano go na 14 miliardów dolarów.

„Digital assets, including cryptocurrencies, have seen explosive growth in recent years, surpassing a $3 trillion market cap last November and up from $14 billion just five years prior”.

Wspomniano również, że już blisko 16% dorosłych Amerykanów korzystało lub handlowało kryptowalutami. Wzrost znaczenia aktywów cyfrowych stanowi natomiast szansę dla wzmocnienia amerykańskiego przywództwa w globalnym systemie finansowym, ale też pociąga za sobą istotne implikacje (stabilność finansowa, ochrona konsumentów, bezpieczeństwo narodowe i ryzyko klimatyczne).

„The rise in digital assets creates an opportunity to reinforce American leadership in the global financial system and at the technological frontier, but also has substantial implications for consumer protection, financial stability, national security, and climate risk”.

Dobra wiadomość dla zwolenników kryptowalut jest taka, że USA chce utrzymać pozycje lidera technologicznego w branży, co oznacza konieczność wspierania innowacji przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka dla konsumentów, przedsiębiorstw, systemu finansowego i klimatu.

„The United States must maintain technological leadership in this rapidly growing space, supporting innovation while mitigating the risks for consumers, businesses, the broader financial system, and the climate”.

Jeszcze dzisiaj prezydent Joe Biden ma podpisać rozporządzenie wykonawcze, które po raz pierwszy w historii przedstawi całościowe podejście do kryptowalut i związanych z nimi technologiami.

Priorytety określone rozporządzeniem wykonawczym

Wspomniane rozporządzenie będzie zawierało sześć priorytetów, na których USA musi się skupić w pierwszej kolejności:

  1. Ochrona konsumentów i inwestorów,
  2. Stabilność finansowa,
  3. Nielegalne źródła finansowania,
  4. Wiodąca pozycja USA w światowym systemie finansowym,
  5. Konkurencyjność gospodarcza,
  6. Integracja finansowa,
  7. Odpowiedzialne innowacje.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze