Inwestorzy instytucjonalni zmieniają podejście do kryptowalut

8 541

Przedłużająca się pandemia wpłynęła na zmianę podejścia do kryptowalut wśród inwestorów instytucjonalnych. Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego przez Nickel Digital Asset Management, które pokazują, że około 43% inwestorów jest obecnie bardziej przychylnych kryptowalutom.

Kolejne 35% ankietowanych przyznało, że ich pogląd na kryptowaluty uległ nieznaczniej poprawie.

Nickel Digital Asset Management zbadał nastroje inwestorów

W badaniu wzięli udział inwestorzy instytucjonalni oraz menadżerowie, którzy zarządzają aktywami o łącznej wartości przekraczającej 108 miliardów dolarów. Wyniki pokazały, że ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią coraz więcej inwestorów zaczyna stawiać na alternatywne inwestycje.

Wyniki badania zleconego przez Nickel Digital Asset Management potwierdzają, że Bitcoin najprawdopodobniej jeszcze przez wiele lat będzie uznawany za najważniejszą kryptowalutę. 78% ankietowanych jest przychylna BTC, natomiast negatywny stosunek ma tylko 9% inwestorów. Dużym zaufaniem cieszy się również Ethereum, do którego pozytywne nastawienie ma obecnie 77% inwestorów instytucjonalnych, a negatywne zaledwie 7%.

Według szefowej działu sprzedaży w Nickel Digital Asset Management od chwili rozpoczęcia kryzysu związanego z koronawirusem wiele kryptowalut radziło sobie dobrze. Od 1 stycznia 2020 r. wartość Bitcoina i Ethereum wzrosła odpowiednio o 460% i 1812%.

“Many cryptocurrencies have performed well since the Coronavirus crisis started. From 1st January 2020, the value of Bitcoin and Ethereum have increased by 460% and 1812% respectively.”

Dlaczego inwestorzy instytucjonalni patrzą przychylniej na kryptowaluty?

Trzy kluczowe czynniki, które wpłynęły na zmianę podejścia wśród inwestorów instytucjonalnych:

  1. Istotny wzrost kapitału,
  2. Sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
  3. Lepsze usługi powiernicze.

Wyniki badania zleconego przez Nickel Digital Asset Management zostały opracowane na podstawie 100 rozmów z menadżerami i inwestorami instytucjonalnymi z USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

O zmianie podejściu wśród inwestorów instytucjonalnych informowaliśmy już w październiku ubiegłego roku. Najpierw JPMorgan ogłosił, że inwestorzy instytucjonalni wybierają Bitcoina zamiast złota, a następnie raport opracowany przez CoinShares potwierdził, że inwestorzy instytucjonalni wykazują zainteresowanie Bitcoinem.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze