Hash Rate w okresach halvingu | Implikacje, obserwacje, wnioski

2 411

Pomimo aktualnych nastrojów, halving Bitcoina nie wypada bynajmniej z menu. Przyjrzyjmy się, jak zmieniał się do tej pory hash rate w okresach halvingu.

Dziś rano cena BTC ponownie spadła poniżej 8 000 $, zwiększając niepewność związaną z przyszłymi szacunkami cen i przypominając inwestorom, że koronawirus nadal wpływa na rynki na całym świecie.

Co ciekawe, hash rate sieci Bitcoin osiągnął najwyższy w historii poziom 5 marca. Było to 157 kwintillionów haszy na sekundę – zgodnie z danymi od Coin Dance. Wzrost rozpoczął się od początku tego roku.

Przypomnijmy, że hash rate reprezentuje moc obliczeniową, którą górnicy Bitcoina muszą wykorzystać, aby potwierdzić transakcje w łańcuchu bloków. Wzrost wskaźnika skrótu reprezentuje wyższe bezpieczeństwo w sieci. Jest to również swoisty trend, który ugruntował się w ostatnich latach, ostatecznie zwiększając zaufanie potencjalnych inwestorów do sieci Bitcoin.

hash rate w okresach halvingu
źródło: BitInfoCharts

Hash rate, kurs BTC i poprzednie halvingi Bitcoina

Dyskusja na temat związku pomiędzy hash rate a przyszłą ceną Bitcoin trwa już w zasadzie od bardzo dawna. Do tego dochodzą tezy o potencjalnym wpływie, roli, jaką w kontekście hash rate mogą odgrywać halvingi w sieci Bitcoin.

Kolejny podział nagrody za wydobycie bloku w sieci Bitcoin (halving) nastąpi prawdopodobnie 20 maja 2020 r. To wydarzenie, na które czekają wszyscy zainteresowani największą kryptowalutą. Nadchodzące wydarzenie rodzi oczywiście pytania odnośnie zachowania górników tego dnia, jak również relacji z ceną w dającej się przewidzieć przyszłości w związku ze wzrostem trendu szybkości mieszania.

Halving 2016 a dzień dzisiejszy

Ostatni halving Bitcoina miał miejsce 9 lipca 2016 r. Kurs kryptowaluty spadł wówczas z 666,52 $ do 650,96 $.

Kurs BTC stracił wtedy 7,5% w skali miesiąca. Tak czy inaczej, od lipca do końca 2016 r. wycena kryptowaluty wzrosła o ponad 35%, kończąc rok na poziomie 963,74 $.

hash rate w okresach halvingu
Cena bitcoina w lipcu 2016 roku; źródło: coinmarketcap

W tym samym czasie hash rate wzrósł w połowie dnia do 1,5606 z 1,4978 kwintillionów haszy na sekundę (8 lipca 2016 r.). Rentowność górników na hasz została naturalnie zmniejszona. Ponieważ uzyskano taką samą ilość BTC jak poprzednio, od tego dnia górnicy musieli wydać co najmniej dwukrotność dotychczasowego wymiaru mocy.

hash rate bitcoin lipiec 2016
Hash rate Bitcoina (lipiec i sierpień 2017); źródło: BitInfoCharts

Silna korelacja między kursem BTC a hash rate

Przez lata korelacja między ceną bitcoina a hash rate była bardzo wysoka. W naturalny sposób wskazuje to na prawdopodobieństwo ścisłego związku między tymi dwiema zmiennymi. W 2016 r. obydwie one zostały skorelowane na poziomie 86,2%, podczas gdy w 2017 r. stopień ich korelacji był jeszcze większy i wyniósł 91,5%. Był to najwyższy poziom w latach 2016-2020.

W 2018 r. zaobserwowano jednak wysoką, odwrotną zależność między hash rate a ceną bitcoina na poziomie – 66,2%. Był to jedyny rok z ujemną korelacją między tymi zmiennymi. W 2019 roku ponownie związek ten przedstawił się w pozytywnej korelacji na poziomie 59,5%.

korelacja hash rate bitcoin - cena BTC
korelacja hash rate bitcoin – cena BTC; Źródło: Cointelegraph

Korelacja 100% oznacza, że ​​kurs bitcoina i hash rate poruszają się całkowicie w tym samym kierunku. Korelacja -100% oznacza natomiast, że ​​są one całkowicie odwrotnie powiązane. W przypadku wskaźnika 0% mielibyśmy natomiast informację, że obydwie zmienne nie są w ogóle ze sobą powiązane.

Dane pokazują znaczący, negatywny związek między hash rate a zwrotami z inwestycji w BTC

Stosując modele regresji do określania wpływu hash rate na cenę BTC, można zaobserwować sprzeczne, pozostające w konflikcie wyniki. Może to oznaczać, że ​​trudno wysnuwać jakiekolwiek wnioski w poszczególnych latach z niewielkim wyjątkiem w 2019 r.

Najbliższy, historyczny halving Bitcoina już za około 64 dni. Nagroda za blok dla górników zostanie zmniejszona o połowę z 12,5 BTC do 6,25 BTC. Powszechnie przyjmuje się, że górnicy mają tendencję do sprzedaży przed zdarzeniem o połowę ze względu na spadek nagród, co może zaszkodzić cenie bitcoina na krótko przed wydarzeniem.

Jednakże hash rate wciąż osiąga rekordowe poziomy, a jego związek z dotychczasowymi halvingami wydaje się rosnąć. Inwestorzy mogą napotkać krótkoterminowy spadek cen, jakkolwiek skupienie się na poprzednich horyzontach średnio- i długoterminowych wykazuje pozytywne konotacje w kontekście hash rate i okresów około – i post-halvingowych. Jak będzie tym razem – jak zwykle pokaże czas.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze