Estoński bank centralny prowadzi badania nad cyfrową walutą

Eesti Pank bada możliwości stworzenia odpowiednich narzędzi do obsługi cyfrowego pieniądza.

Celem projektu badawczego Estońskiego Banku Centralnego jest sprawdzenie, czy rozwiązanie oparte na łańcuchu bloków KSI – technologii stosowanej przez estońską e-administrację – byłoby odpowiednie do obsługi infrastruktury pieniądza cyfrowego. Bank centralny Estonii zamierza również zbadać, jakie nowe rozwiązania płatnicze byłyby technicznie możliwe do zaoferowania, gdyby zastosowano elektroniczne dokumenty tożsamości i inne estońskie rozwiązania e-administracji.

– Jako mały bank centralny Eesti Pank starannie wybiera projekty rozwojowe banków centralnych strefy euro, do których możemy wnieść znaczący wkład. Przez lata Estonia wypracowała sobie unikalne know-how dotyczące utrzymywania bezpiecznego, prywatnego i wydajnego e-rządu. Wyjątkowe bogactwo doświadczeń Estonii stanowi dobry impuls do uruchomienia projektu z firmami technologicznymi SW7 i Guardtime w celu zbadania możliwości technologicznych. Ten ostatni podmiot jest wieloletnim partnerem Estonii we współpracy w dziedzinie blockchain i najwyższym światowym liderem w tej dziedzinie – powiedział Rainer Olt, szef Departamentu Systemów Płatniczych w Eesti Pank.

Cyfrowa waluta banku centralnego Estonii

Projekt badawczy Eesti Pank, Guardtime i SW7 Goup składa się z kilku różnych faz i ma trwać około dwóch lat. Jego zadaniem jest sprawdzenie w jaki sposób można stworzyć skalowalną, praktyczną i kryptograficznie bezpieczną platformę. Jak podkreślają przedstawiciele banku, wyzwaniem podczas realizacji tego projektu mogą okazać się rygorystyczne wymagania dotyczące szybkości, bezpieczeństwa, prywatności i odporności tworzonego systemu.

Jak wskazują przedstawiciele Eesti Pank, cyfrowy pieniądz banku centralnego dałby ludziom i firmom nową możliwość deponowania i wykorzystywania pieniędzy na rachunku w banku komercyjnym obok gotówki. „Pieniądz cyfrowy banku centralnego byłby w tym sensie podobny do gotówki, ponieważ w obu przypadkach powstaje prawo do roszczenia wobec banku centralnego, tj. bank ten bezpośrednio gwarantuje wartość pieniądza” – czytamy w komunikacie.

Projekt badania pieniądza cyfrowego banku centralnego jest pierwszym praktycznym przykładem nowego kierunku strategicznego banku centralnego Estonii, w ramach którego podmiot ten poszukuje możliwości współpracy i tematów badawczych z sektora prywatnego, które promują rozwój środowiska finansowego i płatniczego Estonii.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze