Bitmarket | Zaktualizowane wzory zawiadomień dla Poszkodowanych

W związku z licznymi prośbami, które przesyłacie do naszej Redakcji w związku z przeniesieniem sprawy upadku Bitmarket do Prokuratury w Suwałkach i nową sygnaturą sprawy publikujemy nowe, zaktualizowane wzory dokumentów.

UWAGA!!!

Wszyscy, którzy wysłali zawiadomienia zgodnie z naszą dotychczasową instrukcją nie muszą nic robić! Wzory zawiadomień do Prokuratur opublikowane w niniejszym artykule dotyczą wyłącznie tych Poszkodowanych, którzy nie wysłali jak do tej pory żadnych zawiadomień. Tym samym przypominamy, że poniższe wzory dokumentów wystarczy przekopiować, uzupełnić o brakujące dane i wysłać mailem na wskazane adresy.

Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie udostępnionych wzorów pism, prosimy o zadawanie ich w naszej grupie na Facebooku.

Dwa maile do Prokuratury Krajowej w Warszawie i Prokuratury Okręgowej w Suwałkach

1.Wniosek o przejęcie sprawy przez Prokuraturę Krajową

Prosimy o wysłanie maila o następującej treści na adres: biuro.podawcze@pk.gov.pl

Sz. P. Bogdan Święczkowski

Prokurator Krajowy       
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30, 
02-528 Warszawa
biuro.podawcze@pk.gov.pl

Pokrzywdzony:
(imię i nazwisko)
(login bitmarket)
(adres, telefon)

sygn. sprawy :
PO I Ds 91.2019

WNIOSEK O PRZEJĘCIE SPRAWY PRZEZ PROKURATURĘ KRAJOWĄ

Jako osoba pokrzywdzona w wyniku działalności w giełdy kryptowalut działającej pod domeną BitMarket.pl na kwotę ok.  …………. zł wnoszę o przekazanie sprawy z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach (sygn. sprawy PO I Ds 91.2019)  do Prokuratury Krajowej, z uwagi na szkodę wyrządzoną w majątku ok. 60 tys. osób na kwotę przekraczającą 100 mln złotych.

W niniejszej sprawie złożyłem do Prokuratury Okręgowej w Suwałkach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez osoby zarządzające spółką Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Register number 9388251, Wielka Brytania), które pełniły funkcję operatora giełdy kryptowalut w sieci Internet pod domeną BitMarket.pl, działające w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd klientów tej giełdy, co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów zakupu kryptowaluty i przekazania tych środków do portfeli zarządzających, czym powodowali szkodę klientów tj. o przestępstwo z art. 286 kodeksu karnego.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2019r. giełda kryptowalut znajdująca się pod domeną BitMarket.pl, zarządzana przez spółkę Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie, niespodziewanie zawiesiła swoją działalność uniemożliwiając dokonywanie jakichkolwiek operacji na założonych kontach. Brak możliwości sprawdzenia salda środków znajdujących się na w/w platformie oraz ich wypłaty, stwarza wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do nieuprawnionego rozporządzenia moimi środkami pomimo braku o tym wiedzy i zgody.

Z posiadanej wiedzy wynika, że spółka Kvadratco Services Limited, która prowadziła giełdę BitMarket.pl ma powiązania osobowe, organizacyjne lub kapitałowe z poniższymi podmiotami:
– BitMarket Limited, Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe Seszele   
– GYPTRADE OÜ z siedzibą w Talinie, Estonia (register code: 14415207)
– p. Marcina Aszkiełowicz – wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– Digiminex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000497163)
– Global1 z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000639993)
– p.Tobiasz Niemiro wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000290409)

Z uwagi na podejrzenie wyrządzenia szkody znacznych rozmiarów w majątku klientów giełdy wniosek jest zasadny.

2. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Prosimy o wysłanie maila o następującej treści na adres: prokuratura@suwalki.po.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach
Wydział I Śledczy 
gen. Kazimierza Pułaskiego 26, 
16-402 Suwałki
wysyłamy mailem:
prokuratura@suwalki.po.gov.pl

Pokrzywdzony:
(imię i nazwisko)
(login bitmarket)
(adres, telefon)
sygn. sprawy :
PO I Ds 91.2019

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez osoby zarządzające spółką Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Register number 9388251, Wielka Brytania), które pełniły funkcję operatora giełdy kryptowalut w sieci Internet pod domeną BitMarket.pl, działające w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd klientów tej giełdy i przywłaszczenie środków oraz co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów zakupu kryptowaluty i przekazania tych środków do portfeli zarządzających, czym powodowali szkodę klientów tj. o przestępstwo z art. 286 kodeksu karnego ewentualnie z art. 284 kk.

Ponadto wnoszę o:

uznanie za pokrzywdzonego zgodnie z art. 46 k.k. i włączenie mnie do postępowania przygotowawczego,
przesłuchanie mnie w drodze pomocy prawnej najbliżej miejsca mojego zamieszkania,
zawiadamianie mnie na podstawie art. 317 §1 kpk, z wyprzedzeniem o terminach i miejscu wszystkich czynności procesowych, w których udział pokrzywdzonego i jego pełnomocnika jest konieczny albo uprawniony oraz wszelkich innych, w których Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość udziału pełnomocnika pokrzywdzonego,
wgląd do akt sprawy wraz z prawem wykonania ich fotokopii,
zapoznanie mnie z treścią ewentualnych opinii biegłych sporządzanych w niniejszym postępowaniu oraz o umożliwienie wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych;
na podstawie art. 321 § 1 kpk o umożliwienie wzięcia udziału w końcowym zaznajomieniu się z materiałami postępowania, a to w celu złożenia ewentualnych wniosków o uzupełnienie śledztwa, do których jako strona jestem uprawniony na podstawie art. 321 § 5 kpk,
doręczanie na podstawie art. 157 § 1 kpk wszelkich orzeczeń wydawanych w toku postępowania dotyczących mojej osoby w niniejszej sprawie;

UZASADNIENIE

Na giełdzie kryptowalut znajdującej się pod domeną BitMarket.pl na dzień 7.07.2019r. posiadałem depozyt w kwocie ok:
PLN –
EUR –
Bitcoin (BTC) – 
Bitcoin Gold(BTG) –
Bitcoin Cash (BCH) – 
LiteCoin (LTC) –
Ethereum (ETH) –
Ripple (XRP) –
LiteMineX – 

W dniu 7 lipca 2019r. giełda kryptowalut znajdująca się pod domeną BitMarket.pl, zarządzana przez spółkę Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie, niespodziewanie zawiesiła swoją działalność uniemożliwiając dokonywanie jakichkolwiek operacji na założonych kontach. Brak możliwości sprawdzenia salda środków znajdujących się na w/w platformie oraz ich wypłaty, stwarza wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do ich przywłaszczenia lub nieuprawnionego rozporządzenia moimi środkami pomimo braku o tym wiedzy i zgody.

Z posiadanej wiedzy wynika, że spółka Kvadratco Services Limited, która prowadziła giełdę BitMarket.pl ma powiązania osobowe, organizacyjne lub kapitałowe z poniższymi podmiotami:
– BitMarket Limited, Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe Seszele   
– GYPTRADE OÜ z siedzibą w Talinie, Estonia (register code: 14415207)
– p. Marcina Aszkiełowicz – wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– Digiminex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000497163)
– Global1 z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000639993)
– p.Tobiasz Niemiro wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000290409)

 Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze