Stanowisko Fed w sprawie polityki pieniężnej pozostaje niezmienione. Co to oznacza dla kryptowalut?

Od początku 2021 r., rynki kryptowalut utrzymują się na fali. Bitcoin i Ethereum – dwie największe kryptowaluty pod względem kapitalizacji rynkowej – wzrosły odpowiednio o 97% i 303% od początku roku.

Towarzyszem niedawnego sukcesu branży kryptowalut była wyraźna zmiana paradygmatu. Inwestorzy instytucjonalni nie postrzegają już kryptowalut jako niestabilnej, niebezpiecznej klasy aktywów. Od bezpośredniego notowania Coinbase na pierwszych stronach gazet na Wall St. po Temasek – suwerenny fundusz majątkowy Singapuru – kupujący BTC, rosnąca akceptacja tych cyfrowych aktywów jest oczywista.

Oczywiście istnieje wiele czynników, które doprowadziły do ​​tak szybkiego przyjęcia przez instytucje. Co jednak skłania tak wiele korporacji do przyjęcia tej samej klasy aktywów, której kiedyś unikały? Odpowiedzią są bardzo niskie stopy procentowe i rosnąca inflacja.

Dlaczego obecna polityka pieniężna Rezerwy Federalnej przyniesie korzyści kryptowalutom?

W środę Rezerwa Federalna ogłosiła, że ​​utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie.

„W związku z postępem w ramach szczepień i silnym wsparciem politycznym, wskaźniki aktywności gospodarczej i zatrudnienia uległy poprawie. Sektory najbardziej dotknięte pandemią pozostają słabe, aczkolwiek wykazały poprawę.”

Wraz z ożywieniem gospodarczym po pandemii i gwałtownym wzrostem podaży pieniądza, długoterminowy cel Fed, czyli 2% inflacja, będzie prawdopodobnie możliwy do osiągnięcia „Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne, częściowo odzwierciedlając środki polityki wspierające gospodarkę i przepływ kredytów do amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw” – potwierdził bank centralny.

To dobra wiadomość dla rynków kryptowalut, ponieważ instytucje będą nadal zwracać się do aktywów cyfrowych jako zabezpieczenia przed rosnącą inflacją i słabnącym dolarem. Ponieważ Fed stwierdził, że jego polityka pieniężna pozostanie „akomodacyjna”, jest bardzo mało prawdopodobne, że w najbliższym czasie podniesie stopy procentowe.

Korporacje takie jak Microstrategy, Square i Tesla umieściły bitcoin w swoich bilansach zamiast gotówki. Gdy bank centralny USA usuwa z drogi niepewność i nkontynuuje swoją luźną politykę pieniężną, przyszłość rynku kryptowalut wydaje się jasna.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze