MATIC stanie się deflacyjny | Hard fork już 18 stycznia

6 194

Już 18 stycznia 2022 r. na Polygon wejdą w życie założenia EIP-1559, w myśl których sieć zainicjuje spalanie tokenów MATIC.

London na Polygon

Przedstawiciele czołowego rozwiązania warstwy 2 do skalowania Ethereum – Polygon – ogłosili, że długo oczekiwana aktualizacja Ethereum Improvement Proposal (EIP) 1559 zostanie uruchomiona w jego sieci głównej już w przyszłym tygodniu.

W oficjalnym komunikacie wydanym w tej sprawie poinformowano, że aktualizacja, która zainicjuje spalanie MATIC, ma zostać wprowadzona w życie 18 stycznia 2022 r. około godziny 9 rano naszego czasu:

Aktualizacja EIP-1559, jedna ze składowych hard forka London, całkowicie rewolucjonizuje sposób funkcjonowania rynku opłat w sieci Ethereum.

EIP-1559 wprowadziła „opłatę bazową” w blokach w sieci, która śledzi cenę gasu, którą sieć zaakceptuje z transakcji opartych na zapotrzebowaniu na przestrzeń blokową.

Dodatkowo, EIP-1559 dodaje nowy typ transakcji, w którym użytkownicy mogą określić maksymalną opłatę, jaką są gotowi zapłacić, wraz z maksymalną, którą są gotowi wysłać do górnika, i uzyskać zwrot różnicy między tą maksymalną a podstawową opłatą i tipem dla górnika.

Chociaż ta zmiana nie obniża znacząco opłat transakcyjnych, którymi rządzą siły popytu i podaży, pozwala użytkownikom lepiej oszacować koszty i zmniejszyć liczbę przepłacających użytkowników.

Już w przyszłym tygodniu zmiany te będą miały skutki dla wszystkich interesariuszy Polygon, w tym posiadaczy tokenów MATIC, walidatorów i delegatorów, deweloperów zdecentralizowanych aplikacji (dApp) i zwykłych użytkowników.

Deflacyjny MATIC

Ponieważ MATIC ma stałą podaż wynoszącą 10 miliardów cyfrowych monet, każde zmniejszenie ich liczby dostępnej w obiegu będzie miało deflacyjny wpływ na aktywo.

W toku analizy przeprowadzonej przez zespół deweloperski Polygon wykazano, że ​​roczne spalanie MATIC stanowiłoby 0,27% całkowitej podaży tokena – około 27 milionów MATIC.

Dla użytkowników dApp w sieci, aktualizacja EIP-1559 ma jeszcze bardziej zwiększyć korzyści płynące z jeszcze niższych opłat. Z drugiej strony, deweloperzy będą mogli bez problemu korzystać z wszystkich narzędzi Ethereum.

Presja deflacyjna przyniesie obopólne korzyści zarówno weryfikatorom, jak i węzłom delegującym, jako że nagrody, które otrzymują oni za przetwarzanie transakcji w sieci Polygon są denominowane w MATIC.

Zmiany mają dotyczyć także znacznego zmniejszenia występowania transakcji o charakterze spamu i ograniczenia przeciążeń w sieci.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze