Liczba BTC przechowywanych na giełdach spadła w ciągu 12 miesięcy o 20%

2 480

Długoterminowa akumulacja i rosnąca popularność protokołów DeFi wyprowadza bitcoiny ze scentralizowanych giełd.

Dane z agregatora informacji o kryptowalutach Glassnode wskazują, że liczba bitcoinów przechowywanych na scentralizowanych giełdach spadła o około 20% w ciągu 12 miesięcy.

Wygląda na to, że inwestorzy gromadzą BTC i wycofują je z giełd do zimnych portfeli, powodując załamanie podaży.

6 marca Glassnode udostępnił również dane ujawniające, że zgodnie z analizą on-chain, monety zakupione w 2021 r. nie zostały przeniesione ze stratą podczas spadku pod koniec lutego.

Wskaźnik firmy o nazwie „Hodlwaves”, który mierzy czas od ostatniego przeniesienia monet w łańcuchu, również wskazuje na rosnącą aktywność akumulacyjną. Dane Hodlwaves opublikowane 22 lutego wskazują, że 57% podaży bitcoinów nie poruszyło się od ponad roku. Tak czy inaczej, ponad jedna trzecia wspomnianych BTC nie zmieniła właściciela od ponad pięciu lat. To zaś może sugerować, że znaczna część cyfrowych monet mogła zostać utracona.

DeFi „zabiera” bitcoiny ze scentralizowanych giełd

Malejącą podaż BTC na scentralizowanych giełdach może również napędzać rosnąca popularność zdecentralizowanych giełd i protokołów DeFi.

Duży popyt na bitcoin w ekosystemie DeFi świadczyć może całkowita zablokowana wartośćw (TVL – total value blocked) protokołu tokenizacji BTC Wrapped Bitcoin (WBTC), która – według DeFi Llama – wzrosła od początku marca o ponad 1 miliard dolarów:

całkowita wartość zablokowanych środków WBTC; źródło: DeFi Llama

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze