Trudność sieci Bitcoin osiąga nowy rekord wszech czasów

Trudność sieci Bitcoin wzrosła o ponad 9%. To największy skok od zeszłego lata.

Według danych serwisu BTC.com, który śledzi dane dotyczące trudności wydobycia, wskaźnik ten wzrósł o 9,32%. Dzisiejszy skok jest drugim wzrostem odnotowanym do tej pory w 2022 r. (po korekcie o 0,41% z 8 stycznia).

trudność kopania bitcoinó
źródło: link

Poziom trudności wydobycia sieci Bitcoin dostosowuje się co 2016 bloków, mniej więcej w odstępach dwutygodniowych. Zmiany poziomu trudności mają na celu utrzymanie średniego czasu bloku wynoszącego 10 minut, podczas gdy hash rate rośnie i spada.

Z wyjątkiem spadku o 1,49% w dniu 28 listopada, trudność wydobycia w sieci Bitcoin notuje stały wzrost od czasu wprowadzenia zakazu miningu w Chinach, który miał miejsce zeszłego lata. Wielu górników, którzy prowadzili działalność miningową w Państwie Środka przeniosło swoje biznesy do krajów takich jak Stany Zjednoczone i Kazachstan.

Jak pokazują dane The Block Data Dashboard, hash rate rośnie od końca sierpnia. Stany Zjednoczone stały się od tego czasu się wiodącym graczem w zakresie udziału światowego hash rate.

trudność wydobycia bitcoin
źródło: link

Całkowity hash rate sieci Bitcoin wzrósł od 11 grudnia o około 18 EH/s. Warto zauważyć, że udział amerykańskiej puli wydobywczej Foundry – należącej do spółki Digital Currency Group – wzrósł w tym czasie o około 5 EH/s.

Stanowi to najszybsze tempo wzrostu wśród największych światowych pul wydobywczych. Drugi najszybszy wzrost w tym okresie odnotowała F2Pool, która zwiększyła swoją moc wydobywczą o 3,3 EH/s.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze