Jak wieloryby bitcoina wpływają na nastroje i ceny?

3 266

Wieloryby bitcoina to podmioty posiadające duże ilości tej kryptowaluty. Przyjęło się, że wartością graniczną jest 1000 BTC, czyli w dniu pisania tego artykułu ok. 23,5 mln dolarów.

Wyróżniamy różne rodzaje wielorybów m.in. giełdy, instytucje i korporacje (np. Tesla) oraz osoby fizyczne. W ostatniej kategorii najczęściej znajdują się osoby, które kupiły bitcoina, gdy ten był znacznie tańszy i kosztował np. niecałe 200 dolarów.

Ponadto do ostatniej kategorii zaliczamy Satoshiego Nakamoto – anonimowego twórcę bitcoina. Według szacunków 63% z 1,8 mln BTC stworzonych po raz pierwszy nigdy nie zostało wydanych. Daje to ok. 1 mln, które mogą być w rękach twórcy bitcoina.

Jak wieloryby wpływają na ceny?

Wieloryby, dzięki posiadaniu dużych ilości BTC mogą manipulować cenami na dwa sposoby.

Mogą sprzedawać bitcoina poniżej ceny rynkowej. Ze względu na dużą podaż wpływa to na ogólną cenę bitcoina i powoduje spadki. To z kolei prowadzi do paniki na rynku i dalszych spadków, co może wywołać reakcję łańcuchową.

Wieloryby mogą także wywoływać presję kupna – zgłosić zlecenia kupna po cenach wyższych niż aktualne. To prowadzi do podniesienia ogólnej ceny bitcoina. W ten sposób wieloryby mogą np. stymulować rynek do pokonania punktu oporu, co może wpływać na nastroje.

Warto jednocześnie podkreślić, że manipulacje cenami mają charakter lokalny, krótkoterminowy.

Czy bitcoin jest bardziej scentralizowany niż tradycyjne rynki finansowe?

Kryptowauty, w tym bitcoin miały stanowić alternatywę dla tradycyjnych rynków finansowych. Jednak według niektórych danych mogą być scentralizowane w jeszcze większym stopniu niż tradycyjne rynki.  Raport Bloomberg z 2020 roku wskazuje na to, że ponad 95% bitcoinów jest w posiadaniu mniej niż 2% kont.

Duża ilość kapitału zgromadzona przez niewielką ilość kont zwiększa podatność na manipulacje. Znajduje ona także potwierdzenie w raporcie agencji DARPA  z czerwca tego roku.

Jednocześnie nie brakuje głosów dostrzegających błędy w tej argumentacji. GlassNode zauważa, że raport Bloomberg nie uwzględnia np. różnic w rodzajach adresów bitcoina. Według danych GlassNode z 2021 roku bitcoin nie jest mocno skoncentrowany, jednocześnie wieloryby akumulują kapitał.

Jakich ruchów możemy spodziewać się po wielorybach w najbliższej przyszłości?

W ostatnich miesiącach liczba portfeli wielorybów spadła, natomiast wzrosła ilość osób posiadających co najmniej 1 BTC.

Portal Cointelegraph zwraca uwagę na to, że historycznie takie ruchy wskazują na krótkoterminowe spadki, po których następuje akumulacja kapitału przez wieloryby.  Jednocześnie warto podkreślić, że wieloryby to ogólnie rzecz biorąc inwestorzy długoterminowi. Ponadto na decyzje wielorybów wpływają także nastroje na rynku takie jak inflacja, czy też kryzys ekonomiczny.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze