BTC najlepszym aktywem ostatniej dekady | 900% lepiej niż inni

Zwroty z inwestycji w bitcoina ujęte w skali rocznej przyćmiewają wyniki wszystkich innych klas aktywów. BTC najlepszym aktywem ostatniej dekady.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Bitcoin zdeklasował wszystkie dostępne na rynkach klasy aktywów co najmniej dziesięciokrotnie. W liczby ubrał to dyrektor generalny i założyciel Compound Capital Advisors, Charlie Bilello. Zebrał on wyniki najlepszych klas aktywów na podstawie danych z Ycharts i opublikował na Twitterze.

W odpowiedzi na powyższe ustalenia, analityk z Messari – Roberto Talamas podkreślił, że bitcoin przyniósł średni, roczny zwrot na poziomie 230% – ponad 10 razy wyższy niż druga w rankingu klasa aktywów.

Dalej już tylko giełda i złoto

Na drugim miejscu uplasował się amerykański indeks Nasdaq 100 z rocznym zwrotem na poziomie 20%. Tuż za nim uplasowały się amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji – akcje spółek z siedzibą w USA, których kapitalizacja rynkowa przekracza 10 miliardów dolarów – ze średnimi rocznymi wynikami na poziomie 14%. Amerykańskie akcje o małej kapitalizacji były jedyną inną klasą aktywów, która odnotowała dwucyfrowe roczne zwroty w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Dane zestawione przez Bilello pokazują również, że od 2011 r. złoto przyniosło roczny zwrot w wysokości 1,5%. Pięć z ostatnich 11 lat zaskutkowało jednak stratą. Według Gold Price, metal szlachetny spadł od początku 2021 r o 8,5%.

Bitcoin przed lustrem

Od 2011 roku skumulowane zyski BTC są równe aż 20 milionom procent. Rok 2013 był najlepszym rokiem dla bitcoina. Kryptowaluta zyskała wówczas 5507%.

Z tabel możemy także wyczytać, że bitcoin odnotował roczną stratę tylko przez dwa lata swojej historii,. W latach 2104 i 2018 tracił odpowiednio 58% i 73%.

Co ciekawe, od początku 2021 r. BTC wzrósł o 108%. Nie dalej jak wczoraj, król kryptowalut odnotował najświeższe, jak dotąd, ATH na poziomie 61 683 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze