Bitcoin | Traderzy coraz bardziej zainteresowani kontraktami futures

3 764

Bitcoin ponownie zbliża się do dotychczasowego, rekordowego poziomu ceny (58 330 USD). Jednocześnie, traderzy lokują coraz większy wymiar środków na rynkach bitcoinowych instrumentów pochodnych.

Według danych Glassnode, liczba otwartych pozycji na rynkach kontraktów terminowych BTC osiągnęła nowy rekord wszech czasów. Łączna kwota ulokowana w kryptowalutowe futures wyniosła wczoraj 20 miliardów dolarów.

Rekordowe wolumeny na rynku opcji

Wzrosła również liczba otwartych pozycji w opcjach na kontrakty terminowe. W tym wymiarze, rynek opcji notuje rekordowe wolumeny. Samo Derebit regularnie obsługuje codzienny obrót o wartości ponad 1 miliarda USD.

traderzy opcje btc
źródło: cryptorank.io

Według CoinMarketCap, trzy największe scentralizowane giełdy instrumentów pochodnych – Binance, Huobi Global i ByBit – reprezentują łącznie ponad 100 miliardów dolarów w codziennym handlu. Sama Binance reprezentuje w tej materii 57 miliardów dolarów. Kolejne dziesięć najwyżej notowanych giełd umożliwiło handel o wartości ponad 65 miliardów dolarów w ciągu ostatnich 24 godzin.

Co słychać na DEX-ach?

Pomimo rosnących wolumenów wydaje się, że niektóre zdecentralizowane giełdy instrumentów pochodnych mają trudności z przyciągnięciem dynamiki swoich scentralizowanych odpowiedników.

Wygląda na to, że kwestia wysokich opłat transakcyjnych w sieci Ethereum spowolniła wzrost na rynku opcji DeFi, a skomplikowane inteligentne kontrakty wymagane do interakcji z niektórymi protokołami opartymi na Ethereum skutkowały cenami gasu przekraczającymi 1000 USD.

Podobnie, rekordowe opłaty wydają się również zniechęcać inwestorów do partycypacji w ramach zdecentralizowanych kontraktów terminowych opartych na Ethereum. Dzienny wolumen na dYdX spadł z dziesiątek miliardów w styczniu do około 100 milionów dolarów w ciągu ostatniego tygodnia.

traderzy
dzienny wolumen na dYdX; źródło: Nomics

Niedawne problemy z płynnością w popularnym protokole handlu opcjami on-chain Hegic również wpływają na zdecentralizowane rynki opcji Etherum.

11 marca założyciel Ribbon Finance, Julian Koh ogłosił, że produkt „Strangle” protokołu został tymczasowo wyłączony z powodu „braku płynności w pulach Hegic”.

Koh poinformował, że zespół pracuje obecnie nad integracją z innym protokołem opcji DeFi, Charm Finance, „jako nowe źródło płynności do rozwiązania problemu płynności”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze