To już ponad 1 000 000 adresów DeFi

Dune Analytics opublikowało dane analizujące wykorzystanie kluczowych protokołów DeFi. Okazało się, że w ramach sektora funkcjonuje już ponad 1 000 000 unikalnych adresów.

Wśród analizowanych platform znalazły się Uniswap, Compound, Aave, MakerDAO, Rarible i Nexus Mutual.

defi adresy
źródło: Dune Analytics

Ponad 10-krotny wzrost liczby adresów DeFi

Dane pokazują, że w ciągu bieżącego roku DeFi odnotowało gwałtowny wzrost. Rok rozpoczął się od około 100 000 adresów, a to oznacza dziesięciokrotny wzrost.

Richard Chen, twórca tablicy Dune Analytics, za główny czynnik wzrostowy DeFi uznał tegoroczny boom na yield farming, którego świadkami byliśmy już od początku lata tego roku.

Co ważne, powyższe dane uwzględniają wyłącznie liczbę unikalnych adresów Ethereum. Dlatego też bardzo możliwe, że użytkownicy z wieloma adresami mogą wypaczyć dane.

Biorąc pod uwagę ogłoszenie MetaMask, że w październiku przekroczył milion użytkowników miesięcznie, dane Dune Analytics są prawdopodobnie dobrym wskaźnikiem, jakoby liczba użytkowników DeFi była bliska siedmiocyfrowej wartości

Przywoływany zestaw danych pokazuje również wykorzystanie poszczególnych protokołów w czasie. Podczas gdy większość z nich doświadczyła stopniowego wzrostu. Największy wzrost liczby użytkowników w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotowały Uniswap, Rarible, Hegic i Compound.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze