Grayscale kupił 100 000 ETH

6 097

GrayScale, amerykański dostawca akcji funduszu ethereum objęty zwolnieniem z ustawy o papierach wartościowych ogłosił, że kupił kolejne 100 000 ETH…

W oświadczeniu czytamy:

„Od czasu sprzedaży zgłoszonej w najnowszym raporcie złożonym na Formularzu 8-K przez Grayscale Ethereum Trust (ETH) („Trust”), fundusz wyemitował 1 140 900 akcji po różnych cenach określonych w odniesieniu do posiadanych aktywów cyfrowych na akcję do wybranych „akredytowanych inwestorów” w rozumieniu Reguły 501 Regulacji D Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”), w transakcjach oferty prywatnej zwolnionej z wymogów rejestracyjnych Ustawy o papierach wartościowych zgodnie z Regułą 506 (c) na podstawie umowy na łączną kwotę 105 927,51301273 Ethereum o wartości 62 975 646 USD.

Genesis Global Trading, Inc. („Genesis”) działał jako Autoryzowany Uczestnik w odniesieniu do tych dystrybucji. W rezultacie na dzień 7 grudnia 2020 r. wyemitowano 30 280 300 akcji”.

Coraz większe plany zakupowe GrayScale

Ostatni raport został złożony przez Grayscale dokładnie tydzień temu. To oznacza, że ​​w tym tygodniu sprzedano kolejne 100 000 ETH, w porównaniu z 78 229,44246893 ETH, co daje 44 239 108 USD od pierwszego grudnia.

Ponadto wydaje się, że zarządzający aktywami wydaje pozostawać w zamiarze kupna 3 milionów ETH, co czyni go jednym z największych na świecie depozytariuszy ETH.

Fundusz Grayscale Ethereum Trust (ETHE) jest jednak ograniczony do akredytowanych inwestorów, czyli zamożnych osób fizycznych lub inwestorów instytucjonalnych.

Jest to jedyny sposób inwestowania w Ameryce w formie akcji dla ETH i bitcoin. Prowadzi to do tego, że GrayScale obsługuje obecnie aktywa o wartości ponad 12 miliardów dolarów.

Popyt dodatkowo doprowadził do znacznej premii na obrocie ETH na poziomie około 1200 USD w ETHE (zdjęcie tytułowe) przy 0,1 ETH na akcję.

W związku z tym apele o utworzenie ETF ponownie rosną. Wielu spodziewa się, że nowa administracja zatwierdzi je właśnie teraz, gdy branża kryptowalut spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze