Ethereum | Dzienny rekord spalonych ETH

Wprowadzony do sieci Ethereum mechanizm spalania opłat przyspiesza z dnia na dzień ze względu na zwiększone obciążenie sieci i zwiększoną opłatę podstawową.

W ciągu ostatnich 24 godzin doszło do spalenia ETH o wartości przekraczającej 35 milionów dolarów, co jest rekordową liczbą monet spalonych w ciągu jednego dnia. Oprócz dużej liczby spalonych monet, Ethereum od początku 2021 roku dodało do sieci ponad 6,2 miliona adresów zawierających 0,01-1 ETH.

Od chwili wprowadzenia aktualizacji EIP-1559 sytuacja przedstawia się następująco:

eth spalone
źródło: link; dane na dzień 10-09-21, godz. 12:37

Deflacja przyszła wcześniej niż oczekiwano

Duży wolumen spalania w sieci nieuchronnie doprowadził do powstania bloków deflacyjnych. W pewnym momencie liczba bloków deflacyjnych (gdy wydobyto mniej ETH niż spalono) spowodowała, że mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, jak „deflacyjne dni”. Z ekonomicznego punktu widzenia deflacja działa na korzyść długo- i średnioterminowych posiadaczy ETH, którzy byli w stanie zgromadzić dużą liczbę monet Ethereum przed aktualizacją EIP-1559.

Wcześniej analitycy i eksperci spodziewali się, że Ethereum stanie się deflacyjne pod koniec bieżącego roku. Duży wymiar bicia w różnych projektach NFT i ogólne przeciążenie sieci doprowadziły do ​​obecnego stanu. Najprawdopodobniej, po zmniejszeniu wolumenu NFT, opłata podstawowa i wymiar spalania również spadną.

Coraz więcej ludzi gromadzi ETH

Mimo że podaż ethereum w obiegu będzie stale spadać, to – zgodnie z danymi on-chain – popyt na tę monetę stopniowo rośnie. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji ponad 6,2 miliona adresów zawiera ponad 0,01 ETH. Rosnąca liczba posiadaczy ethereum pozostaje oznaką pozytywnego sentymentu na tym rynku.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze