Euronext kupi włoską giełdę

Właściciel giełd w sześciu krajach przejmie Borsa Italiana od Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych za kwotę 4,3 mld euro.

Rozmowy w sprawie przejęcia trwały od zeszłego tygodnia. Dzięki transakcji operator giełdy w Mediolanie i zyskaniu ok. 25 proc. handlu akcjami Euronext stanie się wiodącym graczem. Łącznie na należących do niego rynkach notowanych będzie 28 największych europejskich spółek z prestiżowego indeksu Euro Stoxx 50.

Dzięki połączeniu ma powstać wiodąca w Unii Europejskiej infrastruktura rynkowa, której centralna rola w łączeniu lokalnych gospodarek z rynkami światowymi zostanie wzmocniona poprzez stworzenie pierwszego miejsca notowań i rynków wtórnych zarówno dla finansowania dłużnego, jak i kapitałowego w Europie. Jak podkreślają przedstawiciele Euronext, transakcja dywersyfikuje miks biznesowy spółki w kierunku nowych klas aktywów i wzmacnia jej działalność potransakcyjną.

Wzrost znaczenia włoskiej giełdy

Jak podkreślił Stéphane Boujnah, dyrektor generalny i prezes zarządu Euronext, przejęcie grupy Borsa Italiana jest znaczącym osiągnięciem w planie strategicznym Euronext. – Połączenie Euronext i grupy Borsa Italiana, przy strategicznym wsparciu inwestorów długoterminowych, takich jak CDP, realizuje ambicję budowy wiodącej infrastruktury rynków paneuropejskich, łączącej lokalne gospodarki z globalnymi rynkami kapitałowymi. Transakcja ta wzmocni pozycję Grupy Borsa Italiana na kontynentalnych europejskich rynkach kapitałowych. Proponowane połączenie stworzy podstawę unii rynków kapitałowych w Europie. Grupa Borsa Italiana zachowa swoją tożsamość i integralność w ramach federalnego modelu Euronext, korzystając z ulepszonego zarządzania, najlepszej w swojej klasie oferty i technologii, aby lepiej obsługiwać włoskie rynki kapitałowe – dodał.

Borsa Italiana to powstała w 1997 po prywatyzacji włoska giełda papierów wartościowych. Według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 r. na gieldzie notowanych było 370 spółek o łącznej kapitalizacji rynkowej na rynku krajowym w wysokości 545 mld euro. Jak czytamy w komunikacie, obecność inwestorów strategicznych o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, takich jak CDP Equity i Intesa Sanpaolo, ma w dalszym ciągu wspierać ambicje rozwojowe Grupy Borsa Italiana i Euronext, ułatwiając jednocześnie dostęp MŚP do rynków kapitałowych.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze