Qatar National Bank zamierza wziąć pożyczkę

Narodowy Bank Kataru jest zmuszony do zrefinansowania zaciągniętego w 2017 r. kredytu dłużnego o wartości 3,5 mld dolarów.

Największy pożyczkodawca Zatoki Perskiej ma czas na spłatę zobowiązań finansowych do grudnia bieżącego roku. Zaciągnięte przez Qatar National Bank zobowiązanie było jedną z pierwszych tego typu transakcji dokonanych przez katarską firmę rządową po wybuchu regionalnego kryzysu dyplomatycznego. Konsorcjum obejmowało 21 międzynarodowych banków, a kredyt został w całości objęty gwarancją przez Bank of America Merrill Lynch, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Bank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, Mizuho Bank, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation i United Overseas Bank.

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że jednym z podmiotów, który udzieli pożyczki dla QNB będzie HSBC. Pożyczka ma zostać podzielona na dwie transze z terminem zapadalności trzech i pięciu lat. Warto w tym miejscu przypomnieć, że HSBC, wraz z innymi bankami, został uwikłany w spór Kataru z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem i Egiptem. Notowany na londyńskiej giełdzie bank zrezygnował z głośnych transakcji w Katarze w następstwie kryzysu dyplomatycznego.

Słabnąca pozycja Qatar National Bank

Qatar National Bank to mający siedzibę w Katarze bank zajmujący się świadczeniem komercyjnych i islamskich usług bankowych. Podmiot prowadzi działalność w czterech segmentach. Segment bankowości korporacyjnej obejmuje kredyty, depozyty, usługi inwestycyjne i doradcze, m.in. produkty i usługi dla klientów korporacyjnych oraz działania w zakresie finansowania i scentralizowanego zarządzania ryzykiem poprzez zaciąganie pożyczek, emisję dłużnych papierów wartościowych, stosowanie instrumentów pochodnych do celów zarządzania ryzykiem i inwestowanie w aktywa płynne. Segment bankowości detalicznej QNB obejmuje kredyty, depozyty oraz szereg produktów i usług dla klientów detalicznych. Z kolei segment zarządzania aktywami i majątkiem obejmuje kredyty, depozyty, zarządzanie aktywami, usługi maklerskie i powiernicze na rzecz zamożnych klientów, a segment bankowości międzynarodowej obejmuje kredyty, depozyty oraz produkty i usługi dla klientów korporacyjnych i indywidualnych w lokalizacjach międzynarodowych.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze