PKO BP i Pekao z gigantycznymi karami za klauzule niedozwolone

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał kolejne decyzje dotyczące niedozwolonych postanowień określających zasady ustalania kursów walut.

W wydanych decyzjach prezes UOKiK zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. „Postanowienia te określają zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów. W rezultacie banki mogą dowolnie kształtować kursy walutowe, a kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości płaconych rat” – napisano w komunikacie.

Jak się okazuje, w aneksach do umów kredytów hipotecznych banki PKO BP i Pekao stosowały klauzule, które pozwalały im dowolnie kształtować kursy walutowe. Oba banki nie wskazały w umowach dokładnego i ogólnodostępnego źródła, na podstawie którego kredytobiorca może samodzielnie obliczyć wysokość raty. Oprócz tego PKO BP zastrzegł sobie prawo do zmiany źródła danych, nie podając konkretów, a także prawo do jednostronnej zmiany wysokości spreadu, jeśli dokonają tego „przynajmniej 2 z 10 największych pod względem sumy aktywów banków o co najmniej 0,5%”.

Kary finansowe dla banków

Za stosowanie klauzul niedozwolonych PKO BP otrzymało 40 741 440 złotych kary, a Pekao – 21 088 642 złotych. Podstawą do zajęcia się sprawą przez UOKiK były sygnały od konsumentów. Po uprawomocnieniu się decyzji UOKiK banki są zobowiązane do poinformowania kredytobiorców o decyzji Urzędu i o tym, że niedozwolone klauzule dotyczące przeliczania kursów walut nie są obowiązujące.

To kolejna kara nałożona na banki za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach kredytów hipotecznych w ostatnim czasie. Pod koniec września br. UOKiK nałożył trzy kary finansowe o łącznej wartości ponad 60 mln złotych w podobnej sprawie. Ukarane zostały wówczas BNP Paribas (26,6 mln złotych), Santander Bank Polska (23,6 mln złotych) i Bank Millennium (10,5 mln złotych).

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze