Willy Woo | Bitcoin za 300 000 USD jeszcze w tym roku

7 503

Willy Woo uważa, że hossa bitcoina dopiero się zaczyna…

W nowym wywiadzie Woo stwierdził, że według jego modelu Bitcoin Top Cap, wiodąca kryptowaluta osiągnie do końca 2021 roku sześciocyfrową cenę.

„Zasadniczo model Top Cap jest modelem, który wykorzystuje teorię mean reversion. Mówiąc prostym językiem, oznacza to, że ​​cena aktywów zawsze powraca do długoterminowej średniej z całej historii zbioru danych…

Nie wiemy, jak [Bitcoin] będzie zachowywał się przez następne 12 miesięcy. Możemy jednak to przewidzieć na podstawie historycznych ruchów ceny BTC i zgadnąć, dokąd zmierza łuk…

Jeśli nie pójdziemy w górę można przyjąć, że szczyt hossy przypada na grudzień tego roku. Wiesz, to rzetelny szacunek, ponieważ wszystkie szczyty hossy w ostatnich dwóch cyklach miały miejsce w okolicach grudnia, tuż przed sezonem podatkowym. […] Jeśli pójdziemy w górę i osiągniemy 200 000 do 300 000 dolarów… Biorąc pod uwagę rozmiar tego rajdu jest możliwe, aby pchnąć go wyżej”.

300 000 USD za 1 BTC jeszcze w tym roku?

Willy Woo uważa, że taki cel jest możliwy do osiągnięcia do grudnia tego roku. Aby osiągnąć górną cenę docelową wg Woo, kurs króla kryptowalut musiałby wzrosnąć przed końcem 2021 r. o około 700%.

Woo dodaje, że model Bitcoin Top Cap sprawdza się od ponad dekady, od samego początku jej istnienia. Przewidywalność modelu Woo przypisuje zakodowanym na stałe cechom Bitcoina.

„Myślę, że to może dlatego, że Bitcoin to maszyna. Jest bardzo mechaniczny, utwardza ​​się. Ustalona podaż i popyt są względnie stałe przez 12 lat.”

więcej na temat modelu Top Cap Willy’ego Woo znajdziesz tutaj.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze