Przeglądany tag

Euro

Euro jest oficjalną walutą w 19 z 27 krajów członkowskich UE. Długa, ponad 40-letnia ścieżka przygotowawcza doprowadziła do wprowadzenia euro w 2002 r. Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska są odpowiedzialne za utrzymanie jego wartości i stabilności oraz za ustalenie kryteriów wymaganych dla krajów UE, aby wejść do strefy euro.

Euro jako oficjalna waluta Unii Europejskiej

Euro jest oficjalną walutą 19 krajów Unii Europejskiej, które razem tworzą strefę euro, znaną również jako euro-zoną.

Niektóre kraje UE nie spełniły jeszcze kryteriów przystąpienia do strefy euro, podczas gdy Dania zrezygnowała z uczestnictwa.

W strefie euro jedynym prawnym środkiem płatniczym jest euro. W przypadku braku szczegółowego porozumienia co do sposobu płatności wierzyciele zobowiązani są do przyjęcia płatności w euro.

Strony mogą również zgodzić się na transakcje przy użyciu innych oficjalnych walut obcych (np. Dolara amerykańskiego). Mogą również zgodzić się na używanie prywatnie emitowanych „pieniędzy”, takich jak lokalne systemy wymiany walut (np. Systemy płatności oparte na kuponach) lub walut wirtualnych (np. Bitcoin).

Te transakcje prywatne i biznesowe nadal podlegają prawu podatkowemu, prawu gospodarczemu, przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i innym ogólnym zasadom handlu towarami. Jednak waluty, które nie są oficjalnymi walutami w strefie euro, nie podlegają prawu monetarnemu.