Sejm przyjął ustawę związaną z rynkiem kryptowalut

941

Ustawa przegłosowana przez Sejm RP

Do tej pory przekazaliśmy informację o zatwierdzeniu przez rząd projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu. Teraz jednak postęp prac legislacyjnych został przyspieszony przez zatwierdzenie przez sejm tego projektu w dniu 1 marca 2018 roku. Praktycznie wszystkie kluby parlamentarne swoją większością przyjęły projekt. Sprawozdania komisji finansów publicznych praktycznie nie wprowadziły żadnych zmian w stosunku do zatwierdzonego przez rząd projektu przepisów. Przypomnijmy zatem ustawową definicję waluty wirtualnej:

„Walucie wirtualnej – rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które
nie jest:
a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki
centralne lub inne organy administracji publicznej,
b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację
międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej
organizacji lub z nią współpracujące,
c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych,
d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi,
e) wekslem lub czekiemb
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze
i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie
przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu
elektronicznego”

Droga, którą przeszła od maja 2017, ustawa przechodziła przez różne instytucje oraz uzgodnienia. W lutym przekazano zatwierdzony projekt ustawy do prac sejmowych. Po trzech czytaniach i dwóch sesjach komisji ds. finansów publicznych, przekazano pod głosowanie dokument i zatwierdzono go.

Wprowadza on również pojęcie giełd kryptowalutowych, które brzmi:

„podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług
w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e”

W uzasadnieniu do ustawy napisano skąd wynikają poniższe zapisy, które są związane z działaniami unijnymi:

„Natomiast ujęcie w katalogu instytucji obowiązanych podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi (art. 2 ust. 1 pkt 12) znajduje swoje źródło w V AMLD. Zgodnie z zapisami V AMLD, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą miały obowiązek nałożenia na podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi oraz prowadzące na rzecz swoich klientów portfeli walut wirtualnych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z faktem, że procedura legislacyjna projektu V AMLD jest bliska finalizacji oraz ze względu na dotychczasowe doświadczenia Generalnego Inspektora związane z analizą transakcji podejrzanych, doświadczenia zagranicznych jednostek analityki finansowej dotyczące wykorzystywania walut wirtualnych do prania pieniędzy, a także wytyczne FATF określone w „Guidance for a risk-based approach – Virtual Currencies” z czerwca 2015 r.”

O dalszych postępach legislatury w Polsce będziemy informować. Zgodnie z procedurami dokument trafi teraz do Senatu RP i po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu do Prezydenta RP, gdzie będzie czekać na podpis Głowy Państwa.

Komentarze