Raport EBC: Wzrost popularności kryptowalut zagrożeniem dla stabilności finansowej?

Europejski bank centralny (EBC) opublikował wyniki badania przeprowadzonego 6 krajach strefy Euro: w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Belgii oraz Holandii. Wskazują one na to, że nawet 10% gospodarstw domowych może posiadać kryptowaluty. 

Jednocześnie warto zauważyć, że większość respondentów posiada niewielkie ilości kryptowalut. Badania pokazują, że niemal 66% osób posiadających kryptowaluty posiada w nich mniej niż 5000 euro. Najliczniejsza grupa, bo aż 37% posiada mniej niż 1000 euro.

Majątek o wartości co najmniej 10.000 euro posiada 21% badanych, a 6% posiada więcej niż 30.000 euro.

Kryptowaluty cieszą się największą popularnością wśród osób znajdujących się wśród 20% najlepiej zarabiających osób. Badania także wskazują, że najchętniej w kryptowaluty inwestują osoby o najwyższych oraz najniższych umiejętnościach finansowych.

Pełny raport znajdziesz na stronie EBC: tutaj.

EBC: Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z dużym ryzykiem

W raporcie znajdziemy także informacje podkreślające ryzyko inwestycyjne. EBC sugeruje, że kryptowaluty nie są odpowiednie dla inwestorów detalicznych zarówno pod kątem inwestycji, jak i przechowywania wartości. Raport wskazuje następujące problemy:

  • Wprowadzające w błąd informacje.
  • Brak regulacji prawnych.
  • Złożoność produktów.
  • Oszustwa.
  • Manipulacje rynku, w tym niska płynność.

Ponadto EBC wskazuje, że ostatnie trendy na rynku krypto nie wpłynęły na zainteresowanie rynkiem kryptowalut przez instytucje finansowe. W raporcie możemy przeczytać:

Charakter i skala rynków kryptowalut szybko ewoluują, a jeśli obecne trendy się utrzymają, kryptowaluty będą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej. 

EBC wskazuje na kilka kluczowych problemów związanych z rosnącą popularnością kryptowalut. Przede wszystkim kryptowaluty są znacznie bardziej ryzykownym instrumentem finansowym. Dlatego przy większym zainteresowaniu inwestorów instytucjonalnych ewentualne problemy mogą pociągnąć za sobą konsekwencje dla całego systemu m.in. obniżone zaufanie inwestorów. EBC wskazuje także na wpływ kryptowalut na klimat.

Raport wskazuje także na coraz częstsze wykorzystanie mechanizmu dźwigni podczas inwestycji w kryptowaluty, przy jednoczesnym braku przejrzystości, w jakim stopniu faktycznie dźwignia jest wykorzystywana. To z kolei zmniejsza stabilność inwestycji opartych o kryptowaluty.

EBC przywołuje także problem związany z pożyczkami w kryptowalutach, które na ten moment nie są regulowane i często są udzielane bez oceny zdolności kredytowej. Ponadto bank zwraca uwagę na to, że przy dużej zmienności kursów kryptowalut bardzo łatwo o naruszenie limitów LTV w przypadku większych zmian cen.

Ryzyko systemowe wzrasta wraz z poziomem powiązań między sektorem finansowym a rynkiem kryptowalut, wykorzystaniem dźwigni finansowej i działalnością pożyczkową. 

EBC: Rynek kryptowalut trzeba uregulować

EBC wskazuje na to, że kluczowe jest możliwie szybkie uregulowanie rynku kryptowalut i wprowadzenie nad nim nadzoru. W raporcie możemy przeczytać, że regulacje MiCA powinny być tylko pierwszym krokiem i należy wprowadzić przepisy, które zminimalizują zagrożenia płynące z kryptowalut, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stabilność systemu finansowego.

Może cię zainteresuje:

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze