Raport Arcane Research – jak będzie kształtowała się cena BTC w krótko, średnio i długoterminowej perspektywie?

6 639

Obecnie brakuje zgodności wśród analityków co do kursu, jaki obiorą w najbliższej przyszłości kryptowaluty. Październik nie był łaskawy dla bitcoina. Ten, pomimo że odnotował wzrosty, to historycznie jest to jeden z najsłabszych wyników, jakie osiągnął w tym miesiącu.

Wczoraj pojawił się raport Arcane Research. W jakim kierunku będzie podążał rynek?

Krótkotrwałe ożywienie, czy istotna zmiana trendu?

Istotne ożywienie rynku miało miejsce na koniec października. Pokrywa się to z wykresem cenowym – przez większość miesiąca cena Bitcoina znajdowała się w konsolidacji i oscylowała na poziomie  od 18 500 USD do 20 000 USD. Krótkotrwałe przełamanie nastąpiło na początku października, jednocześnie cena szybko wróciła do tego przedziału.

Ostatni tydzień października przyniósł największy wolumen krótkiej likwidacji w kryptowalutach od 26 lipca 2021 roku. Jednocześnie dynamika nie spowodowała istotnej zmiany ceny BTC. Indeks zmienności wciąż pozostaje na bardzo niskim poziomie. Według niego możemy spodziewać się dłuższej konsolidacji.

Cena Bitcoina zależna od FED?

Kryptowaluty nie działają w próżni. Na ich cenę wpływają także czynniki makroekonomiczne takie jak wysoka inflacja, czy też rosnące stopy procentowe. Jednym z kluczowych czynników wpływających na wartość kryptowalut jest polityka FED.

Rynek oczekuje podwyżki stóp procentowych o 75 pb. Jednocześnie w raport zwraca uwagę, że w ostatnim czasie rosną nadzieje na to, że podwyżka będzie wynosiła jedynie 50 pb. To z kolei zwiększa szanse, że podwyżka 75 pb odbije się w większym stopniu na rynku.

Jak cena będzie kształtowała się krótko, średnio i długoterminowo?

W raporcie widzimy także prognozy krótko, średnio i długoterminowe dla ceny bitcoina.

W krótkoterminowej perspektywie istotne są wydarzenia w pierwszej połowie listopada m.in. konferencja prasowa FED i wybory mid-term w USA. Jednocześnie obecnie obserwujemy niewielką zmienność, dlatego trzeba zachować ostrożność.

W średnioterminowej perspektywie raport przedstawia dwa scenariusze – zależne od polityki FED. W pierwszym FED przygotowuje rynek na dalsze podwyżki, a Bitcoin utrzymuje wysoką korelację z innymi aktywami. Natomiast w drugim korelacja BTC i innych instrumentów maleje, a aktywność na rynku kryptowalut rośnie. 

Raport także przedstawia optymistyczną prognozę długoterminową – zauważa, że zainteresowanie kryptowalutami wciąż rośnie i coraz więcej inwestorów oczekuje, że kryptowaluty będą częścią portfela inwestycyjnego.

Sprawdź również

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze