Juventus Turyn wykorzysta technologię blockchain

1 515

Jeden z największych klu­bów pił­kar­skich na świe­cie, Juven­tus Turyn pod­jął współ­pracę z block­cha­ino­wym star­tu­pem, Socios.com. Współ­praca ma na celu stwo­rze­nie tokenu dla kibi­ców.

Klub pił­kar­ski Juven­tus sku­pia 340 milio­nów kibi­ców na całym świe­cie, a na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych obser­wuje go ponad 60 milio­nów osób. Wła­dze wło­skiego klubu ogło­siły współ­pracę z firmą Socios, która ma celu stwo­rze­nie pro­gramu lojal­no­ścio­wego opar­tego na tech­no­lo­gii block­chain.

Token ma za zada­nie głębiej zaan­gażować kibi­ców z całego świata w życie klubu. Dzięki toke­nowi, kibice będą mogli wpły­wać na decy­zje, doty­czące funk­cjo­no­wa­nia klubu uczest­ni­cząc w spe­cjal­nych gło­so­wa­niach orga­ni­zo­wa­nych  przez Juven­tus. Według władz klubu dzięki nowej tech­no­lo­gii, głos kibi­ców będzie sły­szalny oraz zosta­nie stwo­rzony jesz­cze sil­niej­szy kon­takt emo­cjo­nalny mię­dzy klu­bem, a fanami.

Emi­sja klu­bo­wego tokenu, zapla­no­wano na wio­snę przy­szłego roku. Token, będzie można wymie­nić na plat­for­mie Socios na token $CHZ

Jak tłu­ma­czą przed­sta­wi­ciele klubu, wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii łań­cu­cha blo­ków i moż­li­wo­ści wglądu do trans­ak­cji w publicz­nym reje­strze ma uczy­nić pro­ces prze­pro­wa­dza­nia tego rodzaju ankiet „bar­dziej bez­piecz­nym i trans­pa­rent­nym”.

Pre­zes i zało­ży­ciel Socios.com, Ale­xan­dre Drey­fus, powie­dział:

Jako jeden z naj­więk­szych i najbar­dziej uty­tu­ło­wa­nych klu­bów pił­kar­skich na świe­cie, cie­szę się, że Juven­tus zde­cy­do­wał się współ­pra­co­wać z Socios. com

Prezes Socios dodał, że dłu­go­ter­mi­no­wym pla­nem star­tupu jest dołą­cze­nie do swo­jej plat­formy 50 klu­bów pił­kar­skich i zasi­le­nie eko­sys­temu spor­to­wego kwotą 300 milio­nów dola­rów w ciągu pię­ciu lat.

Juven­tus nie jest pierw­szym klu­bem pił­kar­skim, który nawią­zał współ­pracę z Socios.com. Dwa tygo­dnie temu fran­cu­ski klubParis Saint-Ger­main (PSG) pod­pi­sał umowę ze star­tu­pem, w celu opra­co­wa­nia podob­nego tokena dla swo­ich fanów. „Naszą ambi­cją jest zbu­do­wa­nie naj­więk­szej na świe­cie glo­bal­nej spo­łecz­no­ści pił­kar­skiej i rynku dla fanów piłki noż­nej, a także poka­za­nie, że block­chain i krypto-waluty są zaufaną tech­no­lo­gią głów­nego nurtu” – powie­dział Ale­xan­dre Drey­fus, dyrek­tor gene­ralny firmy i jej zało­ży­ciel.

Komentarze