3 test zakończony sukcesem! Merge Ethereum we wrześniu pewny?

9 775

Większość obserwatorów rynku kryptowalut skupiona była na odczytach CPI ze Stanów Zjednoczonych. Wskaźnik niższy od oczekiwań rynku wpłynął pozytywnie na nastroje. Dwie kluczowe kryptowaluty, czyli Bitcoin oraz Ethereum odnotowały wzrosty.

Natomiast dzisiaj pojawiły się kolejne, pozytywne informacje – Ethereum przeprowadziło trzeci i ostatni test przed przejściem na mechanizm proof-of-stake. Odbył się on w sieci testowej Goerli. Wydarzenie miało miejsce o 1:45 UTC, czyli 3:45 czasu polskiego.

Sukces pomimo drobnych problemów

Ogólnie rzecz biorąc test zakończył się sukcesem. Ansgar Dietrichs zwraca uwagę, że czas finalizacji jest istotnym wskaźnikiem pozwalającym ocenić wyniki testu:

https://twitter.com/adietrichs/status/1557556767386648576

Na tej podstawie uważa on, że test jest udany. Oczywiście pojawiły się problemy, jednak Ansgar podkreśla, że osiągnięcie 100% perfekcji przy tak zróżnicowanych kombinacjach klientów jest niemal nieosiągalne. Natomiast testy udowadniają, że sieć jest odporna na nieduże problemy.

Z kolei Christine Kim podkreśla, że udane połączenie to po prostu finalizacja łańcucha:

Zauważa, że wskaźnik uczestnictwa spadł, jednak testy zakończyły się pozytywnie. Ponadto zwraca uwagę, że podczas aktualizacji sieci głównej również możemy spodziewać się problemów.

Jak możemy przeczytać na CNBC koordynator, Tim Beiko powiedział, że wyniki testu są zwykle znane w ciągu kilku minut. Natomiast w kolejnych dniach szukane są różne potencjalne problemy z konfiguracją. Pozwala to przygotować się na błędy podczas aktualizacji głównej sieci.

Zwraca on uwagę na trzy kluczowe wskaźniki pozwalające ocenić skuteczność testu:

  • Wskaźnik uczestnictwa – określający ilu walidatorów wykonuje swoje obowiązki.
  • Ocena transakcji – określenie, czy bloki zawierają rzeczywiste transakcje i nie są puste.
  • Finalizacja sieci – ocena, czy ponad dwie trzecie walidatorów jest online i zgadza się na ten sam widok historii łańcucha.

Pozytywne wyniki testu Goerli oraz pozytywne zakończenie poprzednich testów – Ropsten i Sepolia zwiększają wiarę w to, że przejście na mechanizm proof-of-stake odbędzie się w tym roku. Ostatnie wytyczne wskazują na to, że Merge Ethereum ma odbyć się 19 września tego roku. W chwili pisania tego artykułu nie pojawiły się nowe informacje.

Pozytywne testy mogą poprawić pozytywne nastroje inwestorów ETH. Jak pisałem w jednym z ostatnich artykułów możemy obserwować pozytywne nastroje wśród inwestorów Ethereum nawet pomimo mniej optymistycznego nastawienia reszty rynku. Wiele źródeł wskazywało, że to właśnie oczekiwanie na Merge jest przyczyną wzrostów.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze