Gra HODL-erów, czyli o tym, czy 2017 rok odbije się bitcoinowi czkawką właśnie teraz?

6 327

W ciągu ostatnich kilku miesięcy podaż bitcoina utrzymywana przez hodlerów regularnie zmieniała właściciela. Po tym, jak bitcoin przekroczył 20 000 USD pierwszymi, którzy sprzedawali, mieli okazać się długoterminowi HODL-erzy. Za absorpcję presji sprzedaży odpowiedzialni stali się ci, którzy trzymali kryptowalutę na przestrzeni okresów zdecydowanie krótszych.

Relacje między tymi dwoma typami hodlerów odegrały ważną rolę w kształtowaniu ceny BTC na przestrzeni ostatnich lat. Aktualne dane od Glassnode sugerują natomiast, że obecnie możemy zmierzać w kierunku podobnej sytuacji.

Stare monety na nowe, nowe monety na stare?

Zgodnie z danymi z ostatniego raportu Glassnode, wskazania SOAB – Spent Output Age Bands sugerują, że blisko 95% wydanych monet jest obecnie młodszych niż 3 miesiące. Oznacza to, że nowi uczestnicy rynku powodują większy ruch wraz z podażą, jako że wpływ długoterminowy hodlerów na branżę uległ spowolnieniu.

Tak czy inaczej, dynamika cyklu podaży bitcoina wynika ze zrozumienia podaży utrzymywanych przez UTXO o różnych długościach życia, tj. stare monety osiągają zyski, a tym samym „zamieniają się” w nowe monety.

hodl
źródło: raport Glassnode

Podczas obecnej hossy, 35,9% podaży w obiegu jest obecnie młodsze niż 6 miesięcy. Historycznie rzecz biorąc, kiedy osiągało to wymiar 50-60%, cena bitcoina notowała szczyt.

hodl
źródło: raport Glassnode

Powyższy wykres pokazuje, gdzie obecny jest rynek w stosunku do przeszłych fraktali rynkowych. Można odnieść wrażenie, że w przyszłości może dojść do realizacji podobnego scenariusza.

Cykl jednak cyklowi nierówny. Aktualnie pojawiły się nowe aktywa, które utrzymują płynność na rynku lepiej niż w 2017 r. Jednym z nich są stablecoiny, konkretnie Tether.

Rola USDT w bieżącym cyklu rynkowym bitcoina

Trudno zaprzeczyć, że USDT wprowadził znacznie większą płynność do Bitcoina z perspektywy wolumenu. Użytkownicy mogą bowiem przeskakiwać między BTC i USDT w zdecydowanie szybszym tempie.

hodl
źródło: Twitter

Podczas gdy fraktale rynkowe niosą ze sobą pewien poziom prawdopodobieństwa, dane Glassnode sugerują, że USDT odnotował miesięczny szczyt przepływu netto. Oznacza to, że na giełdy napływa coraz więcej USDT, absorbując prawdopodobnie obecną presję sprzedaży na BTC.

Zaobserwowano również, że podaż USDT utrzymywana przez 1% najlepszych adresów spada, co wskazuje na dystrybucję i ma prawdopodobnie wpływ również na inne cyfrowe monety.

Co może teraz wywołać masową wyprzedaż?

Poza znaczącym kryzysem płynności, takim jak w marcu 2020 r., duża wyprzedaż jest mało prawdopodobna, ponieważ długoterminowi HODL-erzy realizowali już zyski w okresie styczeń-luty 2020 r. Obecnie istnieje w tym kontekście dodatkowy poziom pewności. ponieważ wskaźniki on-chain, takie jak Bitcoin Reserve Risk, również doświadczył resetu podczas spadków z zeszłego miesiąca. Kolejny, nagły spadek, wydaje się być zatem o wiele mniej prawdopodobny.

Reserve Risk służy do oceny poziomu zaufania długoterminowych HODL-erów w stosunku do ceny aktywa w dowolnym momencie.
Kiedy zaufanie jest wysokie, a cena niska, istnieje atrakcyjny stosunek zysku do ryzyka w kierunku inwestycji (Reserve Risk jest niskie). Kiedy zaufanie jest niskie, a cena wysoka, wówczas stosunek ryzyko / zysk jest w danym momencie nieatrakcyjne (Reserve Risk jest wysokie).

reserve risk glassnode

Jak mierzony jest Reserve Risk? Poprzez podzielenie ceny (w USD) przez HODL Bank. HODL Bank odpowiada alternatywnemu kosztowi posiadania aktywów. Każdy jeden dzień, który cyfrowa moneta „spędza” w portfelu swojego posiadacza, odracza możliwość wymiany jej na wartość FIAT. Te „odroczone” ruchy HODL-erów reprezentują wymiar ich zaufania – korespondujący bezpośrednio z postawą HODL.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze