Mempool Bitcoina a wartość BTC | Czy ten „pies” ma coś do „jeża”?

1 530

Czy mempool Bitcoina ma jakikolwiek związek z wyceną cyfrowej waluty? Czy w oparciu o obserwacje i wnioski z badania zależności między tymi zmiennymi można mówić o jakimkolwiek wpływie na decyzje inwestorów odnośnie kupna/ sprzedaży BTC?

Mempool Bitcoina jest „miejscem”, w którym niepotwierdzone transakcje czekają, aż spłyną wszystkie potwierdzenia, aby każda transakcja w sieci mogła zostać zawarta. Im większy rozmiar tej swoistej „puli pamięci”, tym dłużej trwa potwierdzenie transakcji, ponieważ trzeba potwierdzić więcej bloków (większy pobór mocy).

Jeśli dojdzie do zatoru w puli pamięci z powodu nienormalnego rozmiaru transakcji oczekującej na potwierdzenie, tym większe prawdopodobieństwo poniesienia wyższej opłaty transakcyjnej w celu jej szybkiego przeprocesowania.

Rekordowe 130 MB/ blok

W styczniu 2028 r. wielkość mempoola Bitcoina osiągnęła rekordową wartość 130 MB / blok. Miało to miejsce dosłownie kilka dni po tym, jak cena BTC nieznacznie przekroczyła swój rekordowy poziom 20 000 USD.

rozmiar mempool
Rozmiar mempool Bitcoina (w MB/blok) w okresie od czerwca 2016 do marca 2020; źródło: blockchain.com

Może to sugerować związek między liczbą transakcji oczekujących na potwierdzenie a ceną Bitcoina. Według tej logiki, wspomniany związek byłby odwrotny w okresach korekt, takich jak chociażby ta, z którą rynek bitcoina mierzy się obecnie.

2020 pokazuje odwrotnie proporcjonalną zależność między rozmiarem mempoola a ceną bitcoina

Jak pamiętamy, w okresie od 19 lutego do 13 marca bitcoin stracił 60%. Korelacja między wielkością mempool Bitcoina a jego kursem przyjmuje wartość ujemną na poziomie -41,2%. Warto w tym miejscu zauważyć, że ta korelacja dla całego dostępnego okresu 2020 r. jest praktycznie nieistotna i wynosi 2,34%.

Dla jasności, korelacja 100% oznaczałaby, że ​​cena Bitcoin i rozmiar mempool poruszają się całkowicie w tym samym kierunku. Korelacja -100% świadczyłaby o tym, że ​​są one odwrotnie powiązane. Korelacja 0% natomiast to oznaka tego, że analizowane ​​zmienne nie są w żaden sposób powiązane.

Powrót do 2016 roku?

W okresach korekt w 2016 r., w których BTC stracił ponad 20% wartości, mieliśmy do czynienia z taką samą ujemną zależnością między wielkością mempool a ceną BTC. Obserwowaliśmy wówczas dużą różnicę wartości – jeden okres jest na wysokim poziomie odwrotnej korelacji (-83,1% ), a drugi zaledwie nieznacznie ujemny (-4,6%).

Natomiast w przypadku sześciu okresów, w których korekta do 20% spadku ceny BTC miała miejsce w 2017 i 2018 r., trudno o konstruktywne wnioski.

korekty bitcoin 2017
Korelacja między ceną Bitcoin a rozmiarem mempool dla różnych okresów korekcyjnych w 2017 roku

Bliższe spojrzenie na dwa okresy drugiej połowy 2017 r., kiedy Bitcoin notował historyczne ATH, ujawnia natomiast odwrotną zależność w badanym zakresie.

Między 8 a 12 listopada związek między kursem BTC a rozmiarem mempoola był wysoce ujemny (-85,9%), podczas gdy między 17 grudnia a 25 grudnia korelacja była bardzo mała (-5,6%).

sss
korelacja pomiędzy ceną BTC a rozmiarem mempool podczas okresów korekty w 2018 roku

Pozytywne związki w 2019 r

Cztery z pięciu zidentyfikowanych okresów korekty w 2019 roku wykazały dodatnią korelację. Wyjątek stanowią ostatnie okresy, które wykazały niewielki związek o ujemnej charakterystyce.

mempool a cena btc 2019 rok
Mempool a cena BTC 2019 rok

Dodatnia korelacja w okresach całorocznych

Rozważając powyższe związki w skali roku (a nie tylko w okresach korekt ceny) zauważyć można wyraźny trend i pozytywną korelację między wielkością mempoola a ceną BTC.

Wysoką korelację obserwuje się w 2017 r. (80,8%) i 2018 r. (72,2%), mimo że nie widać wyraźnej tendencji podczas analizy okresów korekty w tych latach. Pozytywny trend, choć niewielki, widoczny jest również między obiema badanymi zmiennymi w 2016 r. (26,3%) i 2019 r. (9,5%). W 2020 r. ta korelacja praktycznie nie występuje (2,34%).

Ciągła niepewność…

W ubiegłym tygodniu nastąpił wzrost rozmiaru mempool. Pamiętajmy, że w tym czasie cena BTC spadała. Patrząc w przyszłość można wnioskować, że kontynuacja tej odwrotnej relacji przyczyni się do niepewności co do wyceny bitcoina w perspektywie krótkoterminowej.

Ilość bitcoinów, które są transferowane z giełd i na giełdy budzi dalsze wątpliwości co do odwrotnej relacji między mempoolem a ceną BTC.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejsze opracowanie stanowi przedstawienie obserwacji i wniosków, które pierwotnie przeprowadzono na portalu Cointelegraph. Wszelkie wnioski są wyłącznie wnioskami autora oryginalnego opracowania i zostały przedstawione w celu zainicjowania dyskusji nad zasadnością zastosowania przedstawionych zmiennych.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze