Kryptowaluty vs. akcje | Inwestorzy z USA coraz chętniej lokują pieniądze w aktywa cyfrowe

1 501

Liczba respondentów, którzy powiedzieli, że byliby bardziej skłonni zainwestować swoje pieniądze w kryptowaluty niż tradycyjne akcje, wzrosła – w ciągu zaledwie pięciu miesięcy – o 140%.

Nowe badanie przeprowadzone przez firmę CivicScience wykazało, że coraz większa liczba inwestorów sprzedaje swoje akcje, aby kupić więcej kryptowalut.

W ramach ankiety przepytano obywateli Stanów Zjednoczonych w wieku powyżej 18 lat. Badanie procesowane było partiami, w ciągu różnych okresów bieżącego roku, a wyniki ważone danymi ze spisu powszechnego w USA. Na każde z pytań odpowiedzi udzieliło od 1000 do 40 600 respondentów.

Spośród 3700 ankietowanych respondentów liczba tych, którzy stwierdzili, że chętniej zainwestują swoje pieniądze w kryptowaluty niż w tradycyjne akcje, wzrosła o 140% w ciągu zaledwie pięciu miesięcy.

kryptowaluty akcje

Bardziej skłonni do wymiany swoich tradycyjnych aktywów na kryptowaluty okazali się Ci, którzy zadeklarowali, że śledzą rynek finansowy i gospodarkę „bardzo uważnie” lub „całkiem uważnie”.

40% spośród 1285 respondentów, którzy odpowiedzieli, że śledzą rynek „bardzo uważnie” stwierdziło, że sprzedali tradycyjne akcje, aby kupić kryptowaluty. W odpowiedzi uwzględniono również osoby z najbliższego otoczenia respondentów, o których Ci mogli mieć wiedzę na temat ewentualnej sprzedaży akcji na rzecz aktywów cyfrowych.

Odsetek ten wyniósł 30% w przypadku tych badanych, którzy śledzą rynek „nieco ściśle”, a około 17% w przypadku tych, którzy twierdzą, że śledzą rynek „całkiem uważnie”.

kryptowaluty akcje 2

Około 44% z 1988 respondentów, którzy sprzedali akcje i kupili kryptowaluty zadeklarowało, że upłynnili w tym celu mniej niż 10% swoich portfeli.

Tak czy inaczej, około jedna piąta sprzedała ponad połowę swoich aktywów giełdowych, aby kupić kryptowaluty, co Zack Butovich z CivicScience określił jako „szokująco znaczącą liczbę”.

kryptowaluty akcje 3

Inne badania przeprowadzone przez CivicScience ujawniły również, że liczba osób niezainteresowanych technologią blockchain nadal spada, z 80% w maju tego roku do 68% obecnie (wnioski w oparciu o 40 571 odpowiedzi udzielonych przez respondentów w okresie od 1 maja do 6 grudnia 2021 r.).

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze